Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Warunki korzystania z RIDE COMMAND

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA: Maj 2023 r. 

 

Spółka Polaris Industries Inc. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („Polaris”, „my”, „nasze”, i „nas”) świadczą swoje usługi RIDE COMMAND® poprzez (1) strony internetowe RIDE COMMAND®, włączając strony internetowe prowadzone na witrynie ridecommand.polaris.com („Strony”), (2) wersje iOS i Android aplikacji mobilnych Polaris®, Indian Motorcycle® i Slingshot®, aplikacje mobilne „obsługiwane przez RIDE COMMAND” („Aplikacje mobilne”), a także w ramach (3) produktów obejmujących pojazdy, sprzęt komputerowy, wtyczki i inny sprzęt („Produkty”), wyposażonych w wewnątrzpojazdowe systemy informacyjno-rozrywkowe RIDE COMMAND® oraz inne oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane, oprogramowanie pośredniczące wbudowane w te produkty („Oprogramowanie produktu”), a także (4) produkty wyposażone w Funkcje RIDE COMMAND+ (jak zdefiniowano poniżej). Strony, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie produktu oraz Funkcje RIDE COMMAND+, są zwane łącznie, wraz z całą Zawartości (jak zdefiniowano poniżej), funkcjonalnością, dokumentacją i innymi materiałami, które udostępniliśmy do użytkowania razem z dowolną z wyżej wspomnianych pozycji, „Usługami”. Niniejsze Warunki korzystania, włączając wszelkie dokumenty wyraźnie włączone do niniejszych Warunków korzystania poprzez odniesienie (łącznie niniejsze „Warunki”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy osobą, która ma dostęp do, pobiera, instaluje lub korzysta z którychkolwiek takich Usług („użytkownik” lub „użytkownika”), a Polaris.

 

NINIEJSZE WARUNKI SĄ UMOWĄ PRAWNĄ REGULUJĄCĄ DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG. PROSIMY UWAŻNIE SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ. KLIKAJĄC „AKCEPTUJ” PONIŻEJ LUB W INNY SPOSÓB WSKAZUJĄC WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI POPRZEZ JAKIKOLWIEK ZBLIŻONY MECHANIZM, KTÓRY MOŻE BYĆ PRZEZ NAS AKTUALIZOWANY OD CZASU DO CZASU, BĄDŹ POPRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU, POBIERANIE, INSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z KTÓRYCHKOLWIEK Z TYCH USŁUG, UŻYTKOWNIK (A) POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I JE ROZUMIE, A TAKŻE, ŻE (B) AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ NA PODLEGANIE (ORAZ BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ) WSZYSTKIM TYM WARUNKOM, WŁĄCZAJĄC ZASTRZEŻENIE POUFNOŚCI RIDE COMMAND. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, (I) KLIKNIJ PRZYCISK „ODRZUCAM” I (II) NIE UZYSKUJ DOSTĘPU, NIE POBIERAJ, NIE INSTALUJ ANI NIE KORZYSTAJ Z KTÓRYCHKOLWIEK Z TYCH USŁUG.

 

NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ ZGODĘ NA OBOWIĄZKOWE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO, CO OZNACZA, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, Z OGRANICZONYMI WYJĄTKAMI, NA ZGŁASZANIE WSZELKICH SPORÓW DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB KORZYSTANIA Z USŁUG DO INDYWIDUALNEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO O CHARAKTERZE WIĄŻĄCYM, ZAMIAST WYSTĘPOWANIA NA DROGĘ SĄDOWĄ, JAK RÓWNIEŻ UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PROWADZENIE JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA SPORNEGO W TRYBIE INDYWIDUALNYM, A NIE W RAMACH POWÓDZTWA ZBIOROWEGO. SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKCJI 14 PONIŻEJ.

 

POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE DOTYCZĄ ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIA GWARANCJI, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO NIE BEDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenie gwarancji dorozumianych, wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych czy też innych praw, jak też przejęcia odpowiedzialności przez określonych użytkowników z tytułu roszczeń o naruszenie praw stron trzecich, w związku z tym użytkownicy mogą nie podlegać takim postanowieniom w niniejszych Warunkach. W szczególności, użytkownik może dalej korzystać z pewnych mechanizmów ochrony zapewnianych przez obowiązujące prawo o ochronie konsumentów, w zależności od jego miejsca zamieszkania.

 

JAK OPISANO PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z USŁUGAMI. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY, NIE UZYSKUJ DOSTĘPU, NIE POBIERAJ, NIE INSTALUJ ANI NIE KORZYSTAJ Z USŁUG. ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE SEKCJE 4 I 5 OPISUJĄ WAŻNE OGRANICZENIA USŁUG, DOTYCZĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY ŻYCIA I KRYTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE ZAPISY, PONIEWAŻ PRZYJMUJESZ JE DO WIADOMOŚCI I JE AKCEPTUJESZ.

 

1. Informacje ogólne, Kwalifikowalność, Obsługa klienta, Okres obowiązywania i rozwiązanie

 

(a) Informacje ogólne i odniesienie do innych umów. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z Usług. Zakup jakiegokolwiek Produktu podlega ograniczonej gwarancji, której udzielamy użytkownikowi w odniesieniu do takiego Produktu (jeśli dotyczy). Niektóre funkcje Usług mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną umieszczone w Usługach w związku z takimi funkcjami. Wszystkie dodatkowe wytyczne, warunki, zasady i Zastrzeżenie poufności RIDE COMMAND są włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie, a użytkownik zgadza się na ich przestrzeganie.

 

(b) Kwalifikowalność. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) osiągnął wiek pełnoletności w jurysdykcji miejsca zamieszkania oxraz, że ma pełną zdolność prawną do zawarcia z nami wiążącej umowy lub (ii) ukończył 16 lat (lub odpowiadający wiek minimalny w jurysdykcji miejsca zamieszkania) oraz będzie korzystał z Usług tylko jeżeli rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Użytkownik może korzystać z Usług tylko, jeżeli spełnia te kryteria kwalifikowalności, wyraża zgodę na niniejsze Warunki oraz przestrzega niniejszych Warunków oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji na poziomie lokalnym, stanowym/wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Jeżeli nie spełniasz tych wymagań, nie możesz uzyskiwać dostępu, pobierać, instalować ani korzystać z Usług. Usługi nie są dostępne dla użytkowników, którym w przeszłości zakazano korzystania usług świadczonych przez Polaris.

 

(c) Obsługa klienta. W przypadku pytań lub kwestii dotyczących Usług albo niniejszych Warunków, prosimy kontaktować się z firmą Polaris tutaj. Jeżeli kontaktujesz się z Polaris spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, zwróć uwagę, że operator komórkowy może naliczyć dodatkowe opłaty. ROZUMIESZ I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE USŁUGI KLIENTA, OPIEKA I WSPARCIE OFEROWANE I ZAPEWNIANE PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM POLARIS NIE JEST USŁUGĄ 911, 999, 112 ANI INNĄ USŁUGĄ ŚWIADCZONĄ W NAGŁYCH PRZYPADKACH, ANI DYSPOZYTOREM, DOSTAWCĄ USŁUG ŚWIADCZONYCH W NAGŁYCH PRZYPADKACH LUB USŁUGĄ DYSPOZYTORA, ANI TEŻ NIE ZAPEWNIA POMOCY RATUNKOWEJ OSOBOM NARAŻONYM NA RYZYKO. PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA ANI Z OPIEKĄ I WSPARCIEM KLIENTA OFEROWANYM PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM POLARIS W PRZYPADKU NAGŁYCH SYTUACJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA/BEZPIECZEŃSTWA, NAGŁYCH PRZYPADKÓW MEDYCZNYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH NAGŁYCH OKOLICZNOŚCI. W PRZYPADKU NAGŁEJ SYTUACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z POLICJĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ LUB INNYMI STOSOWNYMI SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI.

 

(d) Okres obowiązywania i rozwiązanie Niniejsze Warunki będą obowiązywać w pełni mocy tak długo, jak będziesz uzyskiwać dostęp lub korzystać z jakichkolwiek Usług bądź do momentu ich rozwiązania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Polaris może, w każdej chwili, (i) zawiesić lub zakończyć prawo użytkownika do uzyskiwania dostępu albo korzystania z Usług lub (ii) rozwiązać niniejsze Warunki w odniesieniu do użytkownika, jeżeli Polaris w dobrej wierze jest zdania, że użytkownik korzystał z Usług z naruszeniem niniejszych Warunków, w tym jakichkolwiek wytycznych, warunków lub zasad, które zostały do nich włączone. Jeżeli użytkownik przeniesie Produkt na nowego właściciela, prawo do korzystania z Usług w odniesieniu do tego Produktu automatycznie zostanie zakończone, a nowy właściciel nie będzie mieć prawa do korzystania z Usług w ramach Konta użytkownika (jak opisano poniżej). Nie zezwala się na działanie w charakterze Upoważnionego użytkownika, a także będzie musiał zarejestrować oddzielne konto w Polaris i zaakceptować niniejsze Warunki. W celu rozwiązania niniejszych Warunków, użytkownik musi zaprzestać uzyskiwać dostęp i korzystać z Usług.

 

(e) Skutek rozwiązania. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków, Konto użytkownika i wszystkie jego prawa do korzystania z Usług zostaną automatycznie rozwiązane, w związku z czym użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

 

2. Konta

 

(a) Użytkownik może mieć możliwość lub może to być od niego wymagane, aby utworzyć lub zalogować się do konta Polaris („Konto”), w celu korzystania z Usług. Utworzenie konta wymaga od użytkownika podania Polaris wskazanego adresu e-mail i wpisania hasła.

 

(b) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) wszystkie informacje przekazywane przez użytkownika w związku z jego Kontem są prawdziwe i dokładne; (ii) zapewni, że takie informacje będą dokładne; oraz (iii) korzystanie z Usług przez użytkownika nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji Stanów Zjednoczonych (np. użytkownik nie przebywa w kraju objętym embargiem ani nie widnieje na liście osób zabronionych lub ograniczonych na mocy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wywozu). Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta oraz za wszelkie działania podejmowane na jego koncie. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swojego hasła w bezpieczny sposób, aby inni nie mogli uzyskać dostępu bez jego zgody. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania lub podejrzenia o nieupoważnione korzystanie z jego Konta bądź o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z niezastosowania się przez użytkownika do powyższych wymagań ani za wszelkie straty wynikające z nieupoważnionego dostępu do lub korzystania z Konta użytkownika albo Usług. Użytkownik może ponosić odpowiedzialności wobec Polaris lub stron trzecich z tytułu takiego nieupoważnionego dostępu albo korzystania.

 

(c) Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń w Sekcji 1(d), każdy użytkownik, któremu zezwolisz na dostęp do lub korzystanie z Usług poprzez Twoje Konto albo Produkt jest „Upoważnionym użytkownikiem”. Upoważnieni użytkownicy mogą ponosić odpowiedzialność za ich własne działania w związku z Usługami, lecz Ty także wyrażasz zgodę na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie działania podejmowane przez Upoważnionych użytkowników w związku z Usługami, do których dostęp jest uzyskiwany lub które są używane za pośrednictwem Twojego Konta albo Produktu. Zgadzasz się poinformować Upoważnionych użytkowników o niniejszych Warunkach, Zastrzeżeniu Poufności RIDE COMMAND, a także o wszelkich wybranych przez Ciebie opcjach dotyczących prywatności w ramach Usług. Udzielasz zgody Upoważnionym użytkownikom na własne ryzyko, włączając ryzyko dotyczące bezpieczeństwa Twojego Konta, a także Produktów i Usług.

 

3. Usługi

 

(a) Licencje. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków oraz przestrzegania tych Warunków przez użytkownika, Polaris przyznaje użytkownikowi nieprzenoszalne, niepodlegające dalszemu licencjonowaniu, niewyłączne, podlegające odwołaniu w okresie obowiązywania niniejszych Warunków prawo do:

 

(i) uzyskiwania dostępu i korzystania ze Stron (a) wyłącznie na użytek własny i niekomercyjny oraz (b) ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszystkimi standardami, zasadami, politykami i procedurami Polaris, jak określono od czasu do czasu („Polityki Polaris”);

 

(ii) pobierania, instalowania, uzyskiwania dostępu i korzystania z wersji kodu obiektu jednej lub więcej Aplikacji mobilnych na swoim prywatnym urządzeniu mobilnym a) wyłącznie w celu monitorowania lub zarządzania Produktami, które posiada na użytek własny, niekomercyjny oraz (b) ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami, dokumentacją Aplikacji mobilnej i wszystkimi Politykami Polaris; jak również

 

(iii) korzystania z wersji kodu obiektu Oprogramowania produktu oraz Funkcji RIDE COMMAND+, jeśli dotyczy, które udostępniamy użytkownikowi do używania z takim Oprogramowaniem produktu (a) wyłącznie na Produktach, które użytkownik posiada, w związku z takimi Produktami, na użytek własny, niekomercyjny oraz (b) ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami, dokumentacją wszystkich Produktów, Oprogramowania produktu i Funkcji RIDE COMMAND+, a także wszystkimi Politykami Polaris. Niezależnie od zdania poprzedzającego, w zakresie, w jakim Funkcje RIDE COMMAND+ obejmują Produkty TSYS (jak zdefiniowano w Sekcji 4(f) poniżej), takie Produkty TSYS są objęte postanowieniami licencjonowania określonymi w Sekcji 4(f).

 

(b) Aktualizacje. Polaris może od czasu do czasu (lecz nie ma takiego obowiązku) opracować łatki, poprawki błędów, aktualizacje oraz inne modyfikacje w celu usprawnienia działania, bezpieczeństwa lub funkcjonalności Usług, albo żeby zapewnić zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi („Aktualizacje”). Mogą być one automatycznie instalowane bez dalszych powiadomień ani bez otrzymywania dodatkowych zgód. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie automatyczne aktualizacje. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich Aktualizacji, rozwiązaniem jest zamknięcie Konta i zaprzestanie korzystania z Usług. Jeżeli nie zamkniesz utworzonego wcześniej Konta, możesz otrzymywać automatyczne Aktualizacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zostać poproszony o zainstalowanie Aktualizacji, żeby móc korzystać z Usług oraz wyraża zgodę na bezzwłoczną instalację wszelkich Aktualizacji, które zapewnia Polaris. Na potrzeby niniejszych Warunków, wszelkie Aktualizacje zapewniane przez Polaris należy traktować jako część powiązanej „Usługi”. Niedokonanie instalacji Aktualizacji, które udostępniamy może prowadzić do usterek lub przerw w Usłudze, za które Polaris nie ponosi odpowiedzialności.

 

(c) Interfejs zapewniany przez Polaris dla produktów i usług stron trzecich. Z biegiem czasu Polaris może zapewnić możliwość dokonania interfejsu Usług dla jednego lub więcej produktów i usług stron trzecich poprzez i korzystając z Usług („Produkty i usługi stron trzecich”). Użytkownik sam decyduje czy i dla jakich produktów, i usług stron trzecich chce dokonać interfejsu. Produkty i usługi stron trzecich są dostarczane użytkownikowi na oddzielnych warunkach i zasadach oferowanych przez stosowne strony trzecie i nie stanowią one części Usług. Kiedy zdecydujesz się podłączyć Produkty i usługi stron trzecich, możesz zobaczyć szczegóły dotyczące proponowanych wymian danych pomiędzy Polaris, a stroną trzecią, która oferuje produkt lub usługę. Twoja aktywacja jest wymagana przez Usługi lub aplikację mobilną, produkt albo usługę strony trzeciej, aby umożliwić takie wymiany, a także połączenie między Usługami, a produktem bądź usługą nie będzie możliwe bez aktywacji użytkownika. Wyrażasz zgodę na wymianę przez Polaris informacji gromadzonych za pośrednictwem Usług, włączając dane osobowe, aby umożliwić interfejs, na który użytkownik wyraził zgodę. Po przekazaniu tych informacji do określonego Produktu i usługi strony trzeciej, korzystanie z nich będzie podlegać warunkom i zasadom oraz dokumentacji dotyczącym prywatności strony trzeciej, a nie dokumentacji Polaris dotyczącej prywatności. Nie ograniczając jakichkolwiek postanowień określonych w Sekcji 9 poniżej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Polaris nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakości, dostępności bądź bezpieczeństwa jakichkolwiek Produktów lub usług stron trzecich ani ich interfejsu z Usługami, jak również Polaris nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek Produktów i usług stron trzecich, ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód osobowych, śmierci, szkód w majątku lub innych szkód bądź strat wynikających z bądź związanych z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek Produktów i usług stron trzecich. W przypadku pytań dotyczących Produktów i usług stron trzecich należy kontaktować się z odpowiednią stroną trzecią. Użytkownik korzysta z Produktów i usług stron trzecich z własnego wyboru i na własne ryzyko.

 

(d) Zawartość i treści użytkownika.

 

(i) Niektóre materiały mogą być wyświetlane lub wykonywane na Usługach (włączając między innymi tekst, grafikę, artykuły, zdjęcia, wideo, obrazy i ilustrację („Zawartość”). „Zawartość” obejmuje również wszystkie materiały (włączając wszystkie teksty, artykuły, zdjęcia, wideo, obrazy i ilustracje), opinie, komentarze, pytania i inne informacje, które użytkownik i inni użytkownicy mogą nam przekazywać w toku korzystania z usług lub w inny sposób w związku z Usługami (łącznie „Treści użytkownika”), które możemy wykorzystywać do wszelkich celów, w tym do zapewniania, utrzymania i/lub usprawniania Usług. Niektóre Treści użytkownika mogą być widoczne dla innych osób.

 

(ii) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika, które zamieszcza, publikuje, wysyła e-mailem, transmituje lub w inny sposób rozpowszechnia korzystanie z nich, zapewnia nam w związku z lub wnosi wkład w jakiejkolwiek kwestii do jakichkolwiek Usług. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) ma wszystkie prawa niezbędne do przekazywania nam wszystkich Treści użytkownika w sposób, w jaki użytkownik przekazuje takie Treści użytkownika oraz udzielania wszystkich praw, które są przyznawane na mocy niniejszego dokumentu, bezpłatnie i w sposób wolny od wszelkich kolidujących umów, niekorzystnych roszczeń lub interesów jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (b) nie przyczyni się do jakichkolwiek Usług ani w inny sposób nie przekaże nam jakichkolwiek Treści użytkownika, które (i) naruszają jakiekolwiek prawo, statut, rozporządzenie bądź regulację, czy są w inny sposób niezgodne z prawem, (ii) są szkodliwe, nieuczciwe, oszukańcze, noszące znamiona groźby, nadużycia, prześladowania, o charakterze deliktowym, oszczerczym, wulgarnym, obscenicznym, zniesławiającym lub w inny sposób niewłaściwym, (iii) nie podaje się za inną osobę, w tym jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela Polaris.

 

(iii) Użytkownik niniejszym przyznaje Polaris nieodwołalne, wieczyste, ogólnoświatowe, wolne od opłat licencyjnych, zbywalne, podlegające sublicencjonowaniu i przenoszalne prawo i licencję do używania, modyfikowania, przenoszenia, dystrybuowania, tworzenia utworów pochodnych, reprodukowania, wystawiania, wykonywania i wykorzystywania w inny, dowolny sposób do wszelkich celów, które zostaną określone według naszego wyłącznego uznania, (i) wszystkich Treści użytkownika, (ii) imienia i nazwiska, zdjęcia, podobizny, obrazu, głosu i wyglądu użytkownika w zakresie, w jakim są one umieszczane lub przekazywane w związku z jakimikolwiek Treściami użytkownika oraz (iii) wszelkich i wszystkich patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw zastrzeżonych w i do każdego z wyżej wymienionych. Jeżeli mieszkasz w Unii Europejskiej, licencja przyznawana w tej Sekcji jest przyznawana na okres trwania stosownych praw własności intelektualnej do Zawartości, we wszelkich środkach i na wszelkich nośnikach, w dowolnej formie, zarówno znanej lub nieznanej, istniejącej lub przyszłej.

 

(iv) Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich oznaczeń praw autorskich, zasad korzystania ze znaków handlowych, informacji i ograniczeń zawartych w jakiejkolwiek Zawartości, do której uzyskuje dostęp poprzez Usługi oraz nie powinien używać, powielać, odtwarzać, modyfikować, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, dystrybuować, wykonywać, zamieszczać, wyświetlać, licencjonować, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów, jakiejkolwiek Zawartości albo treści stron trzecich bądź innych praw zastrzeżonych, których nie jest właścicielem: (i) bez wyraźnej wcześniejszej zgody wyrażonej na piśmie przez stosownych właścicieli, (ii) w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek prawa stron trzecich. Polaris zastrzega prawo do usunięcia wszelkiej Zawartości z Usług w jakimkolwiek czasie i z jakiejkolwiek przyczyny (włączając między innymi po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od stron trzecich bądź organów władzy dotyczących takiej Zawartości lub jeżeli mamy obawy, że użytkownik mógł naruszyć zdanie bezpośrednio poprzedzające) lub bez powodu.

 

(e) Niektóre ograniczenia. Użytkownik nie powinien zezwolić, nie zezwoli ani nie zachęci jakiejkolwiek osoby do dokonywania jakiejkolwiek z następujących czynności: (i) licencjonować, sublicencjonować, wprowadzać na rynek, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przenosić, cedować, dystrybuować, publikować, zamieszczać, transmitować, przyjmować lub w inny sposób komercyjnie wykorzystywać jakiejkolwiek z Usług; (ii) modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, tworzyć prace pochodne, demontować, dekompilować lub dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Usług; (iii) uzyskiwać dostępu lub korzystać z jakichkolwiek Usług w celu stworzenia podobnej albo konkurującej usługi bądź produktu; (iv) z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia udzielonego w niniejszym dokumencie, kopiować, odtwarzać, pobierać lub wyświetlać w jakiejkolwiek formie bądź za pomocą jakichkolwiek środków jakiejkolwiek części jakichkolwiek Usług; (v) zamieszczać, transmitować lub dystrybuować jakiekolwiek wirusy, robaki komputerowe albo inne oprogramowanie, kod, technikę bądź podatność na zagrożenia bezpieczeństwa zmierzające do uszkodzenia lub zmiany (lub które mogą być zdolne do dokonania uszkodzeń lub zmian) jakiejkolwiek Usługi i/lub środowiska przetwarzania, w którym jakakolwiek Usługa jest używana lub otrzymywana; (vi) ingerować, utrudniać lub zdobywać (lub podejmować próby zdobycia) nieupoważniony dostęp do jakichkolwiek Usług albo serwerów bądź sieci połączonych z jakimikolwiek Usługami, ani naruszać jakichkolwiek regulacji, polityk lub procedur dotyczących bądź mających zastosowanie do jakiejkolwiek takiej sieci; (vii) uzyskiwać (lub próbować uzyskać) dostęp do jakichkolwiek Usług przy użyciu środków innych niż poprzez interfejs(-y), który jest zapewniony przez Polaris; (viii) usuwać, zaciemniać lub zmieniać jakiekolwiek oznaczenia dotyczące praw własności (włączając oznaczenia praw autorskich i znaków handlowych), które mogą być zawarte lub wyświetlone w związku z jakimikolwiek Usługami; (ix) pozyskiwać lub uzyskiwać dostęp (bądź próbować pozyskać lub uzyskać dostęp) do jakichkolwiek haseł, kont, produktów, urządzeń, systemów lub innych informacji bezpieczeństwa od jakiegokolwiek innego użytkownika Usługi lub strony trzeciej; (x) uzyskiwać dostęp lub używać jakichkolwiek Usług w jakikolwiek sposób, który (a) narusza, sprzeniewierza lub łamie prawo własności intelektualnej bądź inne prawo jakiejkolwiek osoby, (b) łamie jakiekolwiek obowiązujące prawo, zasadę lub regulację, (c) naraża bezpieczeństwo swojego Konta lub Konta jakiejkolwiek innej osoby (włączając pozwolenie innej osobie na logowanie się do Usług jako użytkownik), (d) prowadzi listy mailingowe, Listserv lub jakąkolwiek inną formę automatycznej odpowiedzi lub „spam” w odniesieniu do Usług, (e) narusza lub jest niezgodny z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy.

 

(f) Kod otwarty (open source). Niektóre elementy niezależnego kodu strony trzeciej mogą być zawarte w Usługach, które podlegają określonych licencjom open source („Oprogramowanie open source”). Oprogramowanie open source jest licencjonowane na warunkach licencji, która towarzyszy takiemu Oprogramowaniu open source. Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają praw użytkownika ani nie przyznają mu praw, które zastępują jakąkolwiek obowiązującą umowę licencyjną, na podstawie której dystrybuowane jest takie Oprogramowanie open source lub której podlega.

 

(g) Ochrona prywatności. Prosimy zapoznać się z Zastrzeżeniem poufności RIDE COMMAND, które opisuje nasze praktyki dotyczące informacji, które Polaris może zbierać od użytkowników Usług.

 

(h) Modyfikacje. Polaris zastrzega sobie prawo, w każdej chwili, do modyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania Usług albo jakiejkolwiek części Usług z powiadomieniem bądź bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że Polaris nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestanie Usług albo jakiejkolwiek ich części. W przypadku, gdy przewiduje tak prawo, takie modyfikacje są wykonywane bez uszczerbku dla praw użytkownika dotyczących gwarancji prawnych w Sekcji 9 niniejszych Warunków.

 

(i) Dostęp poza terytorium określonych państw. Chociaż do niektórych Usług można uzyskać dostęp na całym świecie, Usługi nie są dostępne dla wszystkich osób ani we wszystkich państwach. Jeśli wybierzesz dostęp do Usług poza państwem, w którym Polaris obsługuje Usługi („Państwo docelowe”), robisz to z własnej inicjatywy i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie stosownych przepisów prawa miejscowego w Twoim państwie. Rozumiesz i akceptujesz, że Usługi nie są przeznaczone do użytku w Państwie niedocelowym, a niektóre lub wszystkie funkcje mogą nie działać albo nie być odpowiednie do użytku w takim państwie. W zakresie dopuszczonym przez prawo, Polaris nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty spowodowane przez uzyskiwanie dostępu albo używanie Usług przez użytkownika w Państwie niedocelowym. Użytkownik będzie związany niniejszymi Warunkami niezależnie od tego, gdzie korzysta z Usług.

 

(j) Właściciele rządowi USA i Upoważnieni użytkownicy. Usługi stanowią „Towar komercyjny”, a pojęcie to jest zdefiniowane w 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. §§227.7202-1 do 227.7202-4, stosownie do przypadku, a także, jeśli dotyczy, Usługi są licencjonowane dla użytkowników końcowych Rządu USA (i) wyłącznie jako „Towar komercyjny” i (ii) tylko z tymi prawami, jakie przyznano wszystkim innym Właścicielom i Upoważnionymi użytkownikom na mocy niniejszych warunków. Wykonawcą/producentem jest spółka Polaris Industries Inc., 2100 Hwy 55, Medina, MN 55340, Stany Zjednoczone.

 

4. Warunki dotyczące usług dodatkowych

 

(a) Zamierzone stosowanie Usług Polaris. Zgodnie z przeznaczeniem, dostęp do Usług jest uzyskiwany i są one stosowane do celów informacji i usług niemających krytycznego znaczenia, włączając monitorowanie i kontrolowanie Produktów. O ile dążymy do zapewnia niezawodnych i łatwo dostępnych Usług, Usługi podlegają sporadycznym zakłóceniom i usterkom z różnych przyczyn będących poza kontrolą Polaris, włączając między innymi przerwy w działaniu Wi-Fi lub Bluetooth, zakłócenia w dostawie prądu, czas dostępności dostawcy usług, powiadomienia mobilne oraz operatorów, w związku z czym mogą nie być niezawodne lub dostępne przez 100% czasu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości takie ograniczenia i zgadza się, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, że Polaris nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w sposób domniemany spowodowane przez usterkę lub opóźnienie Usług z przyczyn będących poza uzasadnioną kontrolną Polaris.

 

(b) Brak ochrony życia lub zastosowań krytycznych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że żadna z Usług — niezależnie od tego, czy występuje pojedynczo czy jest połączona interfejsem z jakimikolwiek Produktami i usługami stron trzecich — nie posiada certyfikatu do stosowania w sytuacjach reagowania na nagłe przypadki ani nie jest stale monitorowana przez personel Polaris. Polaris nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń, że korzystanie z jakichkolwiek Usług, występujących pojedynczo lub wspólnie z jakimikolwiek Produktami i usługami stron trzecich, mają wpływ albo zwiększają jakikolwiek poziom bezpieczeństwa. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNA Z USŁUG — NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYSTĘPUJE POJEDYNCZO CZY JEST POŁĄCZONA INTERFEJSEM Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI I USŁUGAMI STRON TRZECICH — NIE JEST SYSTEMEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO MONITOROWANYM PRZEZ STRONY TRZECIE. PONADTO UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH POLARIS NIE WYŚLE SŁUŻB RATUNKOWYCH DO UŻYTKOWNIKA LUB JEGO DOMU W PRZYPADKU NAGŁEJ SYTUACJI. Ponadto żadna z Usług nie jest zaprojektowana, wyprodukowana ani przeznaczona do stosowania jako oprogramowanie kontrolne w środowiskach niebezpiecznych lub dla służb ratunkowych wymagających bezawaryjnego działania, gdzie usterka takiej usługi mogłaby prowadzić do śmierci, szkód osobowych lub poważnych uszkodzeń fizycznych bądź środowiskowych. POLARIS NIE UZNAJE ŻADNYCH SZKÓD (W TYM BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH I WYNIKOWYCH) ZWIĄZANYCH Z USTERKĄ JAKIEJKOLWIEK TAKIEJ USŁUGI.

 

(c) Niezawodność Usług. Użytkownik przyjmuje, że Usługi, włączając zdalnych dostęp i powiadomienia mobilne, nie są pozbawione błędów ani niezawodne w 100%, czy dostępne w 100%, a Polaris nie ma obowiązku zapewnić określonej dostępności lub niezawodności Usług. Prawidłowe funkcjonowanie Usług może polegać na i być zależne od czynników będących poza uzasadnioną kontrolą Polaris, włączając między innymi, przesyłanie danych poprzez łącze Bluetooth, sieć Wi-Fi użytkownika, włączone urządzenie bezprzewodowe (takie jak telefon lub tablet) i szerokopasmowy dostęp do Internetu, za które Polaris nie ponosi odpowiedzialności, i które mogą ulegać zakłóceniu, opóźnieniu, odmowie lub mogą zostać ograniczone z różnych innych przyczyn, włączając niewystarczający zasięg, niedobory prądu, zakończenie usługi i dostępu, warunki środowiskowe, ingerencja, nieopłacenie obowiązujących opłat i naliczeń, niedostępność kanałów częstotliwości radiowych, wydajność systemu, aktualizacji, naprawy i przeniesienia, a także pierwszeństwo dostępu dla służb reagowania w przypadku katastrofy lub nagłej sytuacji (łącznie „Zakłócenia usług”). Użytkownik rozumie, że Zakłócenia usług mogą prowadzić do tego, że Usługi nie będą niezawodne lub będą niedostępne przez czas trwania Zakłócenia usług. Nie możemy ani nie będziemy gwarantować, ani nie przyjmujemy jakiegokolwiek zobowiązania zgodnie z niniejszymi Warunkami, że użytkownik otrzyma powiadomienia w określonym czasie lub, że w ogóle je otrzyma. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE POLEGAĆ NA USŁUGACH W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK CELÓW ZWIĄZANYCH Z RATOWANIEM ŻYCIA LUB O KRYTYCZNYM ZNACZENIU. Nie ma żadnej możliwości, aby Polaris mógł przekazywać określone informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek dowiedzieć się, w jaki sposób reagować na nagłą sytuację i postępować stosownie do specyfiki jego sytuacji.

 

(d) Zakłócenia usług, bez zwrotu pieniędzy i rabatów. Usługi mogą być tymczasowo zawieszane bez powiadomienia z powodów bezpieczeństwa, awarii, konserwacji i naprawy systemu lub z innych przyczyn. Użytkownik zgadza się, że nie przysługuje mu żaden zwrot pieniędzy ani rabat z tytułu takich zawieszeń. Polaris nie oferuje żadnej gwarancji dotyczącej określonego czasu sprawności Usług.

 

(e) Wymagania systemowe. Usługi nie będą dostępne w przypadku braku: (i) Konta; (ii) włączonego i obsługiwanego urządzenia bezprzewodowego takiego jak telefon lub tablet (wymaganego dla niektórych funkcji i funkcjonalności Usługi) i/lub (iii) innych elementów systemowych, które co pewien czas mogę być określane przez Polaris. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że ma wszystkie wymagane elementy systemowe oraz, że są one kompatybilne i prawidłowo skonfigurowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą nie działać zgodnie z opisem, jeżeli nie spełniono wymagań i brak jest kompatybilności. Jeżeli użytkownik zmodyfikuje, zamieni, przeniesie lub w inny sposób zmieni jakiekolwiek z wymaganych elementów systemowych, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie kompatybilności i prawidłowego skonfigurowania, żeby mogły współpracować z Usługami, i jest to jego wyłączny obowiązek.

 

(f) Funkcje RIDE COMMAND+. Niektóre Produkty mogą być wyposażone w jedną lub więcej funkcji RIDE COMMAND+® (wcześniej występujące jako usługi podłączone RIDE COMMAND) („Funkcje RIDE COMMAND+”). Takie Funkcje RIDE COMMAND+ mogą być udostępnione bezpłatnie przez ograniczony czas, rozpoczynając od daty zakupu stosownego Produktu (po tym okresie obowiązują opłaty). Oprogramowanie produktu dla niektórych Produktów z Funkcjami RIDE COMMAND+ może obejmować TSYS MapKit, NavKit i SearchKit („Produkty TSYS”). Korzystanie z dowolnego Produktu TSYS, włączając w ramach jakichkolwiek Usług, jest regulowane (a użytkownik niniejszym zgadza się i będzie przestrzegać) w Załączniku B do Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

 

Funkcje RIDE COMMAND+ korzystają z sieci komunikacji bezprzewodowej i sieci satelitarnych globalnego systemu pozycjonowania („GPS”), żeby móc działać. Nie wszystkie Funkcje RIDE COMMAND+ są wszędzie dostępne, szczególnie na odległych lub zamkniętych obszarach bądź na wszystkich stosownych Produktach przez cały czas. Obszar, w którym użytkownik jeździ może wpływać na dostępność lub jakość Funkcji RIDE COMMAND+.

 

Bez ograniczania jakichkolwiek postanowień określonych w Sekcji 9 poniżej, Funkcje RIDE COMMAND+ są dostępne tylko w miejscach, gdzie Polaris utrzymuje dostawcę usługi bezprzewodowej dla usługi bezprzewodowej w tym obszarze i tylko jeżeli dostawca usługi bezprzewodowej ma zasięg, pojemność sieci, odbiór i kompatybilność z Funkcjami RIDE COMMAND+. Funkcje RIDE COMMAND+ korzystające z lokalnych informacji dotyczących Produktu użytkownika działają tylko wtedy, gdy sygnały satelitarne GPS są niezakłócone, dostępne w danym obszarze i kompatybilne z Funkcjami RIDE COMMAND+. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE MA ŻADNEGO STOSUNKU PRAWNEGO O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE Z DANYM DOSTAWCĄ USŁUGI BEZPRZEWODOWEJ LUB JEGO PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ALBO WYKONAWCAMI ORAZ, ŻE NIE JEST OSOBĄ TRZECIĄ KORZYSTAJĄCA Z JAKIEJKOLWIEK UMOWY POMIĘDZY POLARIS A DANYM OPERATOREM. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH I WSZYSTKICH ROSZCZEŃ LUB ŻĄDAŃ Z TEGO TYTUŁU.

 

 

(g) Informacje o produkcie. Usługi mogą dostarczać użytkownikowi informacje na temat Produktów i/lub ich związku z innymi produktami i usługami („Informacje o produkcie”). Wszystkie Informacje o produkcie są dostarczane „takie jakie są” i „w miarę dostępności”. Nie możemy gwarantować ich poprawności lub aktualności niezależnie od naszych uzasadnionych działań komercyjnych podejmowanych w celu zapewnienia takich informacji. W przypadkach, w których ma to krytyczne znaczenie, uzyskiwanie dostępu do Informacji o produkcie za pośrednictwem Usług nie zastępuje bezpośredniego dostępu do takich informacji.

 

(h) Niezawodność informacji. Bez ograniczania jakichkolwiek postanowień Sekcji 4(g), 9 lub 11 niniejszych Warunków: (i) cała Zawartość (włączając Zawartość i informacje na temat tras oraz inne informacje zamieszczane, udostępniane lub przekazywane za pośrednictwem którejkolwiek z Usług) stanowi wyłączną odpowiedzialność osoby, od której (lub z Konta której) taka Zawartość pochodzi, a Polaris nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Zawartości; (ii) Polaris nie może gwarantować ani nie przyjmuje jakiegokolwiek obowiązku potwierdzania tożsamość jakichkolwiek innych użytkowników, z którymi użytkownik może się komunikować w trakcie korzystania z Usług; (iii) nie możemy gwarantować ani nie przyjmujemy jakiegokolwiek obowiązku zapewniania autentyczności jakichkolwiek Treści użytkownika, które użytkownicy bądź handlowcy mogą przekazywać; (iv) użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że uzyskuje dostęp do całej Zawartości uzyskiwanej za pośrednictwem lub w ramach korzystania z Usług wyłącznie na własne ryzyko, oraz że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty wobec jakiejkolwiek strony z tego wynikające; (v) nie możemy kontrolować ani nie mamy żadnego obowiązku podejmować jakiekolwiek działania w sprawie tego, w jaki sposób użytkownik interpretuje i/lub korzysta z jakiejkolwiek Zawartości lub za działania, jakie podejmuje w wyniku narażenia na kontakt z Zawartością oraz użytkownik niniejszym zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z jakąkolwiek Zawartością, którą uzyskuje (lub próbuje uzyskać) za pośrednictwem albo korzystając z którychkolwiek z Usług.

 

(i) Zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli handlu. Produkty i Usługi podlegają pod amerykańskie i inne mające zastosowanie przepisy, regulacje i wymagania dotyczące kontroli wywozu i sankcji (łącznie „Przepisy dotyczące kontroli handlu”). Korzystając z lub uzyskując dostęp do Produktów albo Usług, użytkownik gwarantuje, oświadcza zgadza się, że (i) będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących Przepisów dotyczących kontroli handlu w swoich działaniach związanych z Produktami i Usługami; (ii) nie przebywa w państwie ani na terytorium, które jest objęte poważnymi sankcjami gospodarczymi (aktualnie między innymi Kuba, Iran, Korea Północna, Syria, Półwysep Krymski i regiony tak zwanych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej (łącznie „Terytoria objęte sankcjami”); (iii) nie jest osobą fizyczną ani podmiotem wymienionym na liście osób objętych ograniczenia rządu USA ani innego rządu (włączając między innymi Entity List, Denied Persons List, Unverified List and Specially Designated Nationals and Blocked Persons List [Listę Podmiotów, Listę Osób Zakazanych, Listę Niezweryfikowanych, a także Listę Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych]), ani nie należy do i nie jest kontrolowany, ani nie działa w imieniu takich wymienionych osób (łącznie „Osoby objęte ograniczeniami”); (iv) nie będzie wywozić, ponownie wywozić ani przenosić, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, Produktów lub Usług, ani jakiejkolwiek ich części, w sposób bezpośredni lub pośredni bądź dla użytku czy uzyskiwania dostępu w albo przez Terytoria objęte sankcjami, Osoby objęte ograniczeniami lub inny sposób sprzecznie z obowiązującymi Przepisami dotyczącymi kontroli handlu.

 

(j) Bezpieczeństwo. Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usług, Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje. Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Usług na własne ryzyko i powinien uzyskiwać dostęp oraz korzystać z Usług tylko, jeśli może obsługiwać je w bezpieczny sposób.


(k) Standardy i korzystanie z inteligentnych urządzeń. Usługi mogą używać różnych otwartych lub ogólnie dostępnych standardów czy środków do komunikacji i współpracy z inteligentnymi urządzeniami albo podłączonymi urządzeniami, które są w podobny sposób stosowane przez inne systemy i usługi, które nie zostały wyprodukowane przez Polaris, włączając urządzenia Wi-Fi, Bluetooth i IP. JEDNAKŻE INTELIGENTNE URZĄDZENIA, URZĄDZENIA PODŁĄCZONE LUB INNE URZĄDZENIA I POWIĄZANE USŁUGI („INTELIGENTNE URZĄDZENIA”), KTÓRE NIE SĄ OZNACZONE PRZEZ POLARIS JAKO KOMPATYBILNE Z USŁUGAMI, MOGĄ NIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z USŁUGAMI LUB MOGĄ MIEĆ OGRANICZONE FUNKCJE BĄDŹ FUNKCJONALNOŚĆ, NAWET JEŻELI SĄ ZAPROJEKTOWANE, OKREŚLONE LUB WPROWADZANE NA RYNEK JAKO DZIAŁAJĄCE W OPARCIU O TAKIE SAME ALBO PODOBNE STANDARDY BĄDŹ ŚRODKI KOMUNIKACJI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE SĄ OZNACZONE PRZEZ POLARIS JAKO KOMPATYBILNE Z USŁUGAMI. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE POLARIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA, I NINIEJSZYM ZWALNIA POLARIS Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZY PRZED I PRZECIWKO JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAKIMKOLWIEK SZKODOM, USZCZERBKIEM NA ZDROWIU LUB UTRATĄ ŻYCIA WYNIKAJĄCYM, ZWIĄZANYM Z LUB SPOWODOWANYM PRZEZ JAKIEKOLWIEK PRÓBY UŻYTKOWNIKA PODEJMOWANE W CELU PODŁĄCZENIA ALBO PRZEZ PODŁĄCZENIE I KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ POLARIS JAKO KOMPATYBILNE Z USŁUGAMI.

 

5.  Ograniczenia Usług Polaris z uwagi na strony trzecie

 

(a) Postanowienia ogólne. Usługi polegają na lub współdziałają z produktami i usługami stron trzecich. Produkty i usługi stron trzecich są poza kontrolą Polaris, lecz ich działanie może mieć wpływ na lub być pod wpływem korzystania z i niezawodności Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) korzystanie z i dostępność Usług zależy od sprzedawców produktów stron trzecich i dostawców usług stron trzecich, (ii) takie produkty i usługi stron trzecich mogą nie działać w sposób niezawodny przez 100% czasu, jak również mogą mieć wpływ na sposób, w jaki działają Usługi oraz (iii) Polaris nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane działaniem takich produktów i usług stron trzecich.


(b) Dostawcy usług stron trzecich, z których korzysta Polaris. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Polaris korzysta z dostawców usług stron trzecich w celu uaktywnienia niektórych aspektów Usług, takich jak na przykład przechowywanie danych, synchronizacja i powiadomienia urządzeń mobilnych za pośrednictwem sprzedawców mobilnych systemów operacyjnych i operatorów komórkowych. W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZYĆ DOSTAWCÓW USŁUG STRON TRZECICH Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZA SZKODY LUB STRATY DOWOLNEGO RODZAJU ALBO O DOWOLNYM CHARAKTERZE, USZCZERBEK NA ZDROWIU LUB UTRATĘ ŻYCIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA.


(c) Sprzęt, DUI i operator. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność niektórych Usług jest zależna od (i) komputera, urządzenia mobilnego, połączenia Bluetooth i innego powiązanego sprzętu użytkownika („Sprzęt”), (ii) dostawcy usług Internetowych („DUI”) oraz (iii) operatora urządzeń mobilnych („Operator”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez DUI i Operatora użytkownika w związku z jego korzystaniem z Usług. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi stosownymi umowami, warunkami korzystania/usług oraz innymi politykami DUI i Operatora użytkownika.


(d) Sklepy App Store. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki są zawarte wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a Polaris, a nie pomiędzy Google LLC („Google”) ani Apple Inc. („Apple”). Google i Apple nie są stronami niniejszych Warunków, a każdy z nich - Google i Apple - może mieć własne warunki i zasady, na które użytkownik może wyrazić zgodę przed pobraniem jednej lub większej ilości Aplikacji mobilnych poprzez lub korzystając z jakiegokolwiek produktu, usługi, platformy, treści lub oprogramowania dostarczanego przez Google lub Apple, włączając sklep Google Play Store lub sklep Apple App Store (każdy z nich „sklep App Store”). Użytkownik zgadza się przestrzegać oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego licencja na użytkowanie jednej lub więcej Aplikacji mobilnych jest uwarunkowana przestrzeganiem wszystkich warunków i postanowień App Store, włączając wszystkie obowiązujące warunki korzystania i polityki prywatności Google i Apple. Te dodatkowe warunki nie powinny być odczytywane jako ograniczające jakiekolwiek inne postanowienia niniejszych Warunków ani nie powinny być interpretowane w sposób mający wpływ na znaczenie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków.

 

Jeżeli użytkownik korzysta z jednej lub więcej Aplikacji mobilnych na urządzeniu mobilnym, które działa na systemie iOS, użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) Polaris, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikacje mobilne i ich Zawartość; (ii) Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczanie jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia dla Aplikacji mobilnych; (iii) Polaris, a nie Apple, ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich i wszystkich roszczeń składanych przez użytkownika w związku z korzystaniem lub w inny sposób związany z Aplikacjami mobilnymi, włączając (a) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, (b) wszelkie roszczenia dotyczące tego, że jedna lub więcej Aplikacji mobilnych nie jest zgodna z jakimikolwiek wymaganiami prawnymi lub regulacyjnymi, (c) wszelkie roszczenia wynikające z przepisów o ochronie praw konsumenta, o ochronie prywatności lub podobnej legislacji, (d) wszelkie roszczenia dotyczące tego, że jedna lub więcej Aplikacji mobilnych albo posiadanie bądź używanie przez użytkownika jednej lub więcej Aplikacji mobilnych, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej bądź prawa własności albo jakąkolwiek stronę trzecią (każde z roszczeń opisanych w podpunktach od (a) do (d) jest zwane „Roszczeniem dotyczącym aplikacji mobilnych”); (iv) Polaris zastrzega prawo do prowadzenia śledztwa, obrony, zaspokojenia i zwolnienia (a Apple nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za śledztwo, obronę, zaspokojenie lub zwolnienie) jakichkolwiek Roszczeń dotyczących aplikacji mobilnych; (v) spółka Apple i jej spółki zależne są beneficjentami będącymi stronami trzecimi w odniesieniu do niniejszych Warunków, a w momencie akceptacji niniejszych Warunków przez użytkownika, spółka Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowała to prawo), by egzekwować te Warunki w stosunku do użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.

 

Jeśli użytkownik pobrał jedną lub więcej Aplikacji mobilnych z Google Play lub rynku aplikacji mobilnych będącego jego następcą, użytkownik zgadza się, że Google nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za udzielanie lub obsługę wsparcia i utrzymania Aplikacji ani jakichkolwiek reklamacji dotyczących takiej Aplikacji.

 

(e) Linki i odniesienia do stron internetowych stron trzecich. Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez strony trzecie („Witryny stron trzecich”) oraz odniesienia do sprzedawców zewnętrznych („Polecani sprzedawcy”). Takie Witryny stron trzecich i Polecani sprzedawcy nie znajdują się pod naszą kontrolą. Polaris udostępnia takie linki i polecenia tylko jako ułatwienie i do celów informacyjnych, lecz nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich Witryn stron trzecich lub Polecanych sprzedawców. Użytkownik korzysta z takich Witryn stron trzecich wyłącznie na własne ryzyko.

 

(f) Zachowania użytkownika. Polaris nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania użytkownika ani za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, śmierć, szkody w mieniu lub inne szkody bądź straty wynikające albo związane z korzystaniem przez użytkownika z Usług.

 

(g) Oświadczenie dotyczące stron trzecich. Polaris nie ponosi odpowiedzialności za strony trzecie ani za ich produkty i usługi, włączając między innym sklepy App Store, Produkty i usługi stron trzecich, Witryny stron trzecich, Polecanych sprzedawców, Sprzęt, DUI i operatorów. Polaris niniejszym wyłącza, a użytkownik niniejszym zwalnia i odstępuje i odciąża Polaris oraz jego licencjodawców i dostawców z jakichkolwiek przeszłych, teraźniejszych i przyszłych roszczeń, zobowiązań i szkód, znanych bądź nieznanych, wynikających lub związanych z kontaktem użytkownika z takimi stronami trzecimi oraz ich produktami i usługami.

 

7. Własność i prawa własności intelektualnej

 

(a) Własność Polaris. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa własności, włączając bez ograniczeń prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, kod źródłowy i tajemnice handlowe, do i w Usługach są własnością Polaris lub naszych podmiotów stowarzyszonych czy licencjodawców. Posiadanie, uzyskiwanie dostępu, pobieranie, instalowanie lub korzystanie z Usług nie przenosi na użytkownika ani na jakąkolwiek stronę trzecią jakichkolwiek praw, tytułów, ani interesów do lub w takich prawach własności intelektualnej albo prawie własności. Polaris i jego spółki stowarzyszone oraz licencjodawcy i dostawcy zastrzegają wszystkie prawa nieprzyznane w niniejszych Warunkach. Poza Treścią użytkownika, Polaris zachowuje pełne i kompletne prawo do całej Zawartości, włączając wszelkie i wszystkie oprogramowania i dane, które towarzyszą takiej Zawartości.

 

(b) Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich. Polaris szanuje prawa własności intelektualnej innych osób, jak również wymaga tego samego od użytkowników Usług. Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek Zawartość, włączając wszelkie Treści użytkownika, udostępnione lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem jakichkolwiek Usług naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy przesłać powiadomienie dotyczące domniemanego naruszenia praw autorskich do wyznaczonego agenta Polaris ds. praw autorskich zgodnie z naszymi Powiadomieniami i procedurą składania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

 

8. Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczące działań stron trzecich

 

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, BRONIĆ, ODCIĄŻYĆ I ZABEZPIECZYĆ POLARIS ORAZ JEGO LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW, A TAKŻE ICH STOSOWNYCH PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW I AGENTÓW (ŁĄCZNIE „STRONY POLARIS”) PRZED I PRZECIWKO: (I) WSZELKIM ROSZCZENIEM, POSTĘPOWANIOM, PROCESOM SĄDOWYM I INNYM CZYNNOŚCIOM PRAWNYM WSZCZYNANYM PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ PRZECIWKO STRONOM POLARIS WYNIKAJĄCYM LUB ZWIĄZANYM Z (A) KORZYSTANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW, (B) NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA I JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW, (C) WSZELKIM TREŚCIOM UŻYTKOWNIKA (WŁĄCZAJĄC JAKIEKOLWIEK INFORMACJE ZWROTNE) DOSTARCZANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB (D) NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA I JEGO UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW LUB PRAWA JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ (ŁĄCZNIE „DZIAŁANIA STRON TRZECICH”); ORAZ (II) WSZELKIM I WSZYSTKIM POWIĄZANYM STRATOM, SZKODOM, UGODOM I WYROKOM (WŁĄCZAJĄC OPŁATĘ HONORARIÓW PRAWNIKÓW I KOSZTÓW STRON POLARIS) PONIESIONYM PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ POLARIS, OCENIONYM LUB STWIERDZONYM PRZECIWKO JAKIEJKOLWIEK STRONIE POLARIS BĄDŹ ZŁOŻONYM PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ POLARIS, ODNOSZĄCYM SIĘ DO LUB WYNIKAJĄCYM Z JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA TAKIEJ STRONY TRZECIEJ („STRATY DOTYCZĄCE STRON TRZECICH”).


UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE JEGO ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON POLARIS MA ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, KIEDY TAKIE DZIAŁANIE STRONY TRZECIEJ I/LUB STRATY DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYNIKAJĄ Z ZANIEDBANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU I W JAKIMKOLWIEK STOPNIU, NARUSZENIA UMOWY LUB GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, NIEZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA ALBO INNEJ WINY BĄDŹ CZYNU NIEDOZWOLONEGO KTÓREJKOLWIEK STRONY POLARIS. JEDNAKŻE ŻADNE ZAPISY NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE POWINNY BY INTERPRETOWANE JAKO WYMAGAJĄCE JAKIEGOKOLWIEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE CZYNIŁOBY LUB SPRAWIŁOBY, ŻE TA KLAUZULA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BYŁABY NIEWAŻNA I/LUB NIEWYKONALNA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. PONADTO ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK UMYŚLNEGO, NIEUZASADNIONEGO, CELOWEGO LUB LEKKOMYŚLNEGO NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA STRON POLARIS BĄDŹ RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA PRZEZ STRONY POLARIS W jurysdykcjach, KTÓRE NIE DOPUSZCZAJĄ ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. „STRONA TRZECIA” ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DEFINICJĄ OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI UPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWNIKA, WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ WSPÓŁMAŁŻONKA, PARTNERA, CZŁONKA RODZINY, GOŚCIA, SĄSIADA, NAJEMCĘ, PRACOWNIKA LUB FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ. Polaris zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, w związku z którymi użytkownik ma obowiązek zwolnić Polaris z odpowiedzialności oraz użytkownik zgadza się współpracować z naszą obroną w kwestii takich roszczeń. Użytkownik zgadza się nie zaspokajać jakichkolwiek takich roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Polaris. Polaris dołoży zasadnych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach po uzyskaniu informacji na ten temat

 

9. Zastrzeżenia prawne

 

(a) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NIE GWARANTUJEMY UŻYTKOWNIKOWI NIEZAKŁÓCONYCH USŁUG LUB ŁĄCZNOŚCI DLA USŁUG. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A POLARIS ORAZ JEGO LICENCJODAWCY I DOSTAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ (A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ODSTĘPUJE OD) WSZELKICH I WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANE BĄDŹ USTAWOWYCH, WŁĄCZAJĄC WSZELKIE I WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI.


(b) NIE OGRANICZAJĄC ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI 9, POLARIS ORAZ JEGO LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE JAKAKOLWIEK USTERKA ZOSTANIE NAPRAWIONA, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK Z USŁUG: (I) BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) BĘDĄ KOMPATYBILNE Z KOMPUTEREM BĄDŹ URZĄDZENIEM MOBILNYM UŻYTKOWNIKA; (III) BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY, TERMINOWY, BEZPIECZNY ALBO WOLNY OD BŁĘDÓW LUB (IV) BĘDĄ DOKŁADNE BĄDŹ NIEZAWODNE. JAKIEKOLWIEK PORADY LUB INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ BĄDŹ PISEMNEJ, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD POLARIS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, NIE TWORZĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.


(c) NIE OGRANICZAJĄC ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI 9, POLARIS NIE RĘCZY, NIE POPIERA, NIE GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ ALBO OFEROWANĄ PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM LUB W ZWIĄZKU Z KTÓRĄKOLWIEK Z USŁUG (WŁĄCZAJĄC KTÓREKOLWIEK Z PRODUKTÓW I USŁUG STRON TRZECICH) ANI JAKĄKOLWIEK WITRYNĘ STRONY TRZECIEJ, A POLARIS NIE BĘDZIE STRONĄ W LUB NIE BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MONITOROWAĆ JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TAKIMI DOSTAWCAMI STRON TRZECICH.


(d) NIE OGRANICZAJĄC ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ SEKCJI 9, POLARIS NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA ZAWARTYCH W LUB UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG, A POLARIS NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA DOKŁADNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI AUTORSKIMI, LEGALNOŚĆ LUB PRZYZWOITOŚĆ JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA ZAWARTYCH W LUB UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG. POLARIS NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SUGESTII LUB REKOMENDACJI NA TEMAT USŁUG ALBO PRODUKTÓW OFEROWANYCH LUB ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.


(e) KIEDY UŻYTKOWNIK INSTALUJE, KONFIGURUJE, UZYSKUJE DOSTĘP LUB KORZYSTA Z USŁUG, MOŻE MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZMIENIENIA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH LUB WYBRAĆ OKREŚLONE USTAWIENIA W TAKICH USŁUGACH. DOKONANE WYBORY MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEZALECANE LUB NIEZAMIERZONE DZIAŁANIE ALBO NIEDZIAŁANIE PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG UŻYTKOWNIKA ORAZ JAKIEGOKOLWIEK PODŁĄCZONEGO SPRZĘTU LUB SYSTEMÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE I WSZYSTKIE SZKODY I STRATY SPOWODOWANE PRZEZ LUB WYNIKAJĄCE BĄDŹ ZWIĄZANE Z JAKIMIKOLWIEK WYBORAMI LUB ZMIANAMI DOKONANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK USTAWIENIA LUB USTAWIENIA DOMYŚLNEGO.


(f) Niniejsza Sekcja 9 ma zastosowanie w maksymalnie możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi próby wyłączenia lub ograniczenia praw użytkownika wynikających z lokalnych przepisów o ochronie konsumentów w jakikolwiek sposób, który jest niedozwolony przez takie przepisy. Jeżeli użytkownik mieszka we Francji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, może skorzystać z prawnej gwarancji zgodności oraz prawnej gwarancji z tytułu ukrytych wad zgodnie z obowiązującym prawem, jak wskazano w Załączniku A.

 

10. Ubezpieczenie i odstąpienie od prawa do subrogacji

 

Usługi nie zapewniają ubezpieczenia dotyczącego Produktu ani z żadnego innego tytułu. Użytkownik powinien zabezpieczyć się przed ryzykiem straty w ramach stosownej ochrony ubezpieczeniowej oraz ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiej ochrony ubezpieczeniowej, w tym między innymi z tytułu utraty mienia lub strat medycznych, jeżeli jest ona konieczna w mniemaniu użytkownika. W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ORAZ STOSOWNĄ POLISĘ LUB POLISY UBEZPIECZENIOWE, KTÓRE UŻYTKOWNIK UZYSKUJE I UTRZYMUJE, UŻYTKOWNIK ZWALNIA POLARIS ORAZ JEGO LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT, WYDARZEŃ, ZDARZEŃ LUB WARUNKÓW OBJĘTYCH PRZEZ UBEZPIECZENIE UŻYTKOWNIKA.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności

 

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH POLARIS ANI ŻADNI JEGO DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY BĄDŹ AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SANKCYJNE, ODSZKODOWANIE Z NAWIĄZKĄ, SZKODY WYNIKOWE LUB INNE PODOBNE SZKODY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE (WŁĄCZAJĄC SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH BĄDŹ WSZELKIE INNE STRATY PIENIĘŻNE) W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM, STRATĄ, SZKODĄ, DZIAŁANIEM, POZWEM LUB INNYM POSTĘPOWANIEM WYNIKAJĄCYM LUB ZWIĄZANYM Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ALBO USŁUGAMI, NAWET JEŻELI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DZIAŁANIE WYNIKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB Z INNEJ PODSTAWY.

 

W KAŻDYM PRZYPADKU, CAŁKOWITA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLARIS WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB USŁUGAMI BĘDZIE OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z KWOT CAŁKOWITYCH OPŁAT RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONYCH POLARIS PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU USŁUG LUB STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH ($100,00). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE DOTYCZĄCE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

 

12. Opłaty i płatności

 

Niektóre Usługi mogą być świadczone za opłatą. Użytkownik zapłaci wszystkie obowiązujące opłaty z tytułu takich Usług wybranych przez użytkownika zgodnie z (i będzie ich przestrzegać we wszystkich kwestiach) postanowieniami regulującymi zakup takich Usług przez użytkownika.

13. Obowiązujące prawo

 

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Minnesota USA i są zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszych Warunków.

14. Rozwiązywanie sporów

 

(a) Arbitraż. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Sekcji 14(d) poniżej, wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Usług przez Użytkownika będą rozwiązywane przez wiążące postępowanie arbitrażowe prowadzone przez American Arbitration Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu, „AAA”) zgodnie z postanowieniami jego zasad komercyjnego arbitrażu oraz wszelkich uzupełniających procedur dla sporów dotyczących konsumentów, wyłączając wszelkie zasady lub procedury regulujące albo zezwalające na powództwa zbiorowe. Zasady AAA są dostępne na stronie www.adr.org. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Hennepin County, Minnesota, USA przez jednego z niezależnych arbitrów uzgodnionych pomiędzy użytkownikiem a Polaris. W przypadku, gdy użytkownik i Polaris nie są w stanie uzgodnić arbitra, użytkownik wyraża zgodę, że AAA wyznaczy pojedynczego arbitra zgodnie ze swoimi zasadami. Jeżeli ta lokalizacja jest niedogodna dla użytkownika, proszę nas powiadomić i będziemy współdziałać w celu ustalenia lokalizacji dogodnej dla obu stron lub zorganizowania rozpraw zdalnych. Wszelkie nieporozumienia dotyczące lokalizacji lub formy rozpraw arbitrażowych będą rozwiązywane przez arbitra. Arbiter, a nie jakikolwiek sąd czy organ, ma wyłączne kompetencje w zakresie rozwiązywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami, włączając bez ograniczeń, wszelkie roszczenia dotyczące ich wykonalności, interpretacji, działania lub naruszenia. Arbiter będzie uprawniony do przyznania jakiegokolwiek zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie; jednakże pod warunkiem, że arbiter nie będzie uprawniony do przyznawania odszkodowań, możliwości dochodzenia roszczeń ani zasądzeń, które kolidują z niniejszymi Warunkami. Orzeczenie arbitra będzie wiążące dla stron i może zostać wpisane jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Rozwiązywanie takiego sporu będzie podlegać pod Federal Arbitration Act (ustawę federalną o postępowaniu arbitrażowym). Strony rozumieją, że w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przekroczyć koszty postępowania sądowego, a także że prawo do udostępnienia materiałów z postępowania może być bardziej ograniczone w postępowaniu arbitrażowym niż w postępowaniu sądowym. Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozwiązywania sporów dla europejskich konsumentów, która dostępna jest tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Z zastrzeżeniem prawa lokalnego, jak na przykład, jeśli mieszkasz we Francji, możesz mieć prawo do alternatywnych opcji rozwiązywania sporów, włączając mediacje w sporach konsumenckich. Polaris nie uczestniczy ani nie wyraża chęci uczestniczenia w jakichkolwiek alternatywnych postępowaniach rozwiązywania sporów przed konsumencką radą arbitrażową zgodnie z Deutsches Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (niemiecką ustawą o rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

 

(b) Odstąpienie od pozwów zbiorowych. STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W ICH WŁASNYM ZAKRESIE, NIE JAKO POWÓDZTWO ZBIOROWE. W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK SĄD LUB ARBITER STWIERDZI, ŻE ODSTĄPIENIE OD POWÓDZTWA ZBIOROWEGO OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI 14(B) JEST NIEWAŻNE LUB NIEWYKONALNE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, LUB ŻE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE MOŻE BYĆ PROWADZONE W TRYBIE POSTĘPOWANIA ZBIOROWEGO, WTEDY WYŻEJ OKREŚLONE POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO BĘDZIE W CAŁOŚCI UZNANE ZA NIEWAŻNE, A TAKŻE BĘDZIE UWAŻAĆ SIĘ, ŻE STRONY NIE WYRAZIŁY ZGODY NA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W TRYBIE ARBITRAŻU.

 

(c) Ograniczenia czasowe. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, KTÓRE MOŻE WYNIKAĆ LUB BYĆ ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z JAKICHKOLWIEK USŁUG MUSI BYĆ ZŁOŻONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZDARZEŃ, KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ TAKIEGO ROSZCZENIA. W INNYM PRZYPADKU TAKIE ROSZCZENIE BĘDZIE PODLEGAĆ PRZEDAWNIENIU WSZĘDZIE TAM, GDZIE ZEZWALA NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 

(d) Prawa własności intelektualnej; godziwe zadośćuczynienie. Niezależnie od powyższego, wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z własnością, naruszeniem, ważnością lub używaniem jakichkolwiek naszych praw własności intelektualnej albo praw własności mogą, według naszego uznania, być składane do sądu(-ów) federalnego(-ych) w hrabstwie Hennepin County, Minnesota, USA i nie będą rozwiązywane w trybie arbitrażu. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich i wszystkich sprzeciwów wobec jurysdykcji lub właściwości miejscowej takiego sądu. Ponadto (i) użytkownik przyznaje, że Usługi zawierają cenne tajemnice handlowe i informacje zastrzeżone Polaris, że jakiekolwiek rzeczywiste lub grożące naruszenie Sekcji 3(e) powyżej będzie stanowić niezwłoczną, nienaprawialną szkodę dla Polaris, w związku z którą wszelkie odszkodowania finansowe nie stanowiłyby zadowalającego zadośćuczynienia, a także, że zabezpieczenie roszczeń byłoby odpowiednim środkiem prawnym w przypadku takiego naruszenia oraz (ii) że możemy, nie odstępując od jakichkolwiek praw lub środków prawnych zgodnie z niniejszą Umową, zwrócić się do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji o przyznanie przejściowego lub tymczasowego zadośćuczynienia, jakie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej lub naszych praw własności.

15. Zmiany w postanowieniach; zasada rozdzielności

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach. Wszelkie zmiany, jakich dokonujemy w niniejszych Warunkach będą wchodziły w życie niezwłocznie po powiadomieniu, które możemy przekazać w dowolny sposób, w tym między innymi, zamieszczając na Stronach lub w Aplikacjach mobilnych. Korzystanie z Usług i Oprogramowania produktu po takim powiadomieniu będzie uznane jako zaakceptowanie takich zmian.

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wtedy takie postanowienie będzie uważane za rozdzielne od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.

16. Cesja

 

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Polaris, odnoszące się do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie i wszystkie wcześniejsze lub obecne, pisemne bądź ustne porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Polaris. Niniejsze Warunki nie podlegają cesji, przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez użytkownika z wyjątkiem wcześniejszej zgody Polaris wyrażonej na piśmie. Niniejsze Warunki mogą być cedowane przez Polaris, z mocy prawa lub w inny sposób, bez zgody ani zatwierdzenia użytkownika, ani jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub podmiotu. Niniejsze Warunki nie będą interpretowane jako współpraca, joint venture lub inne podobne porozumienie, chyba, że strony w sposób wyraźny i jednoznaczny zawrą umowę w tym zakresie. Jeżeli będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, Polaris podejmie dodatkowe, niezbędne kroki w celu scedowania lub przeniesienia niniejszych Warunków na inny podmiot.

17. Postanowienia ogólne

 

Nieegzekwowanie lub opóźnienie w egzekwowaniu jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić odstąpienia od jakichkolwiek praw na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków będzie skuteczne tylko po dokonaniu na piśmie i podpisaniu przez stronę, wobec której odstąpienie jest zgłaszane. Żadne odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania na podstawie niniejszego dokumentu nie będzie uważane za odstąpienie od jakiegokolwiek poprzedzającego lub kolejnego naruszenia lub niedotrzymania. Wszelkie nazwy nagłówków, podpisów lub sekcji zawarte w niniejszych Warunków zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają jakiejkolwiek sekcji lub postanowienia niniejszego dokumentu. Do celów niniejszych Warunków, wyraz „w tym” oraz wyrazy o podobnym znaczeniu oznacza „w tym między innymi”. Każda i wszystkie klauzule, warunki, postanowienia i uzgodnienia zawarte w niniejszym dokumencie będą wiążące i przynoszące korzyści jego stronom, a także, w zakresie wyraźnie dozwolonym przez niniejsze Warunki, ich stosownym spadkobiercom, przedstawicielom prawnym, następcom i cesjonariuszom. Chociaż użytkownik może mieć dostęp do różnych tłumaczeń niniejszych Warunków, wersja językowa jego miejsca zamieszkania będzie rozstrzygająca w przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy tłumaczeniami Warunków.

Załącznik A

Dodatkowe gwarancje dla mieszkańców Francji

Do celów poniższego zastrzeżenia prawnego, „konsument” oznacza „użytkownika”; „profesjonalista” oznacza „Polaris”, a „X” oznacza „umowny okres(y) dostarczania treści cyfrowych lub Usług, które są oferowane przez Polaris jak wskazano w obowiązujących warunków na Stronach i/lub w Aplikacjach mobilnych”.

 

1) W przypadku pojedynczej czynności dostawy

 

Konsument ma okres dwóch lat od daty dostawy cyfrowej treści lub cyfrowej usługi na wdrożenie legalnej gwarancji zgodności w przypadku braku zgodności. W okresie jednego roku od daty dostawy, konsument ma obowiązek ustalić istnienie braku zgodności, a nie datę jego wystąpienia.
Prawna gwarancja zgodności pociąga za sobą obowiązek zapewnienia wszystkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności cyfrowej treści lub cyfrowego produktu.
Prawna gwarancja zgodności daje konsumentowi prawo do doprowadzenia do stanu zgodności cyfrowej treści lub cyfrowej usługi bez zbędnej zwłoki w następstwie jego prośby, bez żadnych kosztów i bez poważnych niedogodności.
Konsument może otrzymać obniżkę ceny, jeśli zatrzyma cyfrową treść lub cyfrową usługę, bądź może rozwiązać umowę uzyskując pełny zwrot pieniędzy w zamian za rezygnację z cyfrowej treści lub cyfrowej usługi jeżeli:
1. handlowiec odmawia doprowadzenia cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do stanu zgodności;
2. doprowadzenie cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do zgodności jest opóźniane w nieuzasadniony sposób;
3. doprowadzenie cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do zgodności nie może być zapewnione w bezpłatny sposób dla konsumenta;
4. zgodność cyfrowej treści lub cyfrowej usługi powoduje poważną niedogodność dla konsumenta;
5. cyfrowa treść lub cyfrowa usługa wciąż nie jest zgodna pomimo nieskutecznej próby doprowadzenia cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do stanu zgodności przez handlowca.
Konsument jest także uprawniony do obniżki ceny lub do unieważnienia umowy w sytuacji, gdy brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia niezwłoczną obniżkę ceny lub unieważnienie umowy. W takich przypadkach konsument nie ma obowiązku żądania, aby uprzednio doprowadzić cyfrową treść lub cyfrową usługę do zgodności.
W przypadkach, kiedy brak zgodności jest nieistotny, konsument jest uprawniony tylko do unieważnienia umowy, jeżeli umowa nie zakłada zapłaty ceny.
Jakikolwiek okres niedostępności cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do celu przywrócenia jej zgodności zawiesza gwarancję, która biegła, do momentu, kiedy cyfrowa treść lub cyfrowa usługa będzie ponownie dostarczana z zapewnieniem zgodności.
Wymienione wyżej prawa wynikają z zastosowania artykułów od L. 224-25-1 do L. 224-25-31 Kodeksu konsumenta.
Handlowiec, który w złej wierze przeszkadza wdrożeniu prawnej gwarancji zgodności podlega grzywnie cywilnej do 300 000 euro, która może zostać zwiększona do 10% przeciętnych rocznych obrotów (artykuł L. 242-18-1 Kodeksu konsumenta).
Konsument korzysta także z gwarancji prawnej dotyczącej ukrytych wad w zastosowaniu artykułów od 1641 do 1649 Kodeksu cywilnego, przez okres dwóch lat od stwierdzenia usterki. Taka gwarancja daje również prawo do obniżki ceny, jeżeli konsument zatrzyma cyfrową treść lub cyfrową usługę lub do pełnego zwrotu pieniędzy w przypadku zrzeczenia się cyfrowej treści lub cyfrowej usługi.

 

2) W przypadku ciągłej dostawy przez dany okres czasu

 

Konsument jest uprawniony do wdrożenia prawnej gwarancji zgodności w przypadku występowania braku zgodności przez okres X od dostarczenia cyfrowej treści lub cyfrowej usługi. W tym okresie konsument ma obowiązek tylko ustalić występowanie braku zgodności, a nie datę jego wystąpienia. Prawna gwarancja zgodności pociąga za sobą obowiązek zapewnienia wszystkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności cyfrowej treści lub cyfrowego produktu przez X czasu.
Prawna gwarancja zgodności daje konsumentowi prawo do doprowadzenia do stanu zgodności cyfrowej treści lub cyfrowej usług bez zbędnej zwłoki w następstwie jego prośby, bez żadnych kosztów oraz w sposób niepowodujący istotnej niedogodności.
Konsument może otrzymać obniżkę ceny, jeśli zatrzyma cyfrową treść lub cyfrową usługę lub handlowiec powinien zwrócić cenę zapłaconą przez konsumenta za cyfrową treść lub cyfrową usługę, jeżeli:
1. handlowiec odmawia doprowadzenia cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do stanu zgodności;
2. zgodność cyfrowej treści lub cyfrowej usługi jest opóźniana w nieuzasadniony sposób;
3. doprowadzenie cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do zgodności nie może być zapewnione w bezpłatny sposób dla konsumenta;
4. zgodność cyfrowej treści lub cyfrowej usługi powoduje poważną niedogodność dla konsumenta;
5. brak zgodności cyfrowej treści lub cyfrowej usługi utrzymuje się pomimo nieskutecznej próby doprowadzenia cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do stanu zgodności przez handlowca.
Konsument jest także uprawniony do obniżki ceny lub do unieważnienia umowy w sytuacji, gdy brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia niezwłoczną obniżkę ceny lub unieważnienie umowy. W takich przypadkach konsument nie ma obowiązku żądania, aby uprzednio doprowadzić cyfrową treść lub cyfrową usługę do zgodności.
W przypadkach, kiedy brak zgodności jest nieistotny, konsument jest uprawniony tylko do unieważnienia umowy, jeżeli umowa nie zakłada zapłaty ceny.
Jakikolwiek okres niedostępności cyfrowej treści lub cyfrowej usługi do celu przywrócenia jej zgodności zawiesza gwarancję, która biegła, do momentu, kiedy cyfrowa treść lub cyfrowa usługa będzie ponownie dostarczana z zapewnieniem zgodności.
Wymienione wyżej prawa wynikają z zastosowania artykułów od L. 224-25-1 do L. 224-25-31 Kodeksu konsumenta.
Handlowiec, który w złej wierze przeszkadza wdrożeniu prawnej gwarancji zgodności podlega grzywnie cywilnej do 300 000 euro, która może zostać zwiększona do 10% przeciętnych rocznych obrotów (artykuł L. 242-18-1 Kodeksu konsumenta).
Konsument korzysta także z gwarancji prawnej dotyczącej ukrytych wad w zastosowaniu artykułów od 1641 do 1649 Kodeksu cywilnego, przez okres dwóch lat od stwierdzenia usterki. Taka gwarancja daje również prawo do obniżki ceny, jeżeli konsument zatrzyma cyfrową treść lub cyfrową usługę lub do pełnego zwrotu pieniędzy w przypadku zrzeczenia się cyfrowej treści lub cyfrowej usługi.

 

Załącznik B

Umowa licencja użytkownika końcowego produktu TSYS

WAŻNE - JEST TO DOKUMENT PRAWNY. PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU LUB UŻYWANIEM JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PRODUKTU TSYS, UŻYTKOWNIK POWINIEN UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI I ZASADY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ („UMOWA”), PONIEWAŻ REGULUJĄ ONE KORZYSTANIE Z PRODUKTU TSYS. UŻYTKOWNIK MA PRAWO UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTU TSYS POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA I WYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI I ZASADY ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.
JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIE OTRZYMUJESZ POZWOLENIA NA UZYSKIWANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE W INNY SPOSÓB Z PRODUKTU TSYS.


1. Definicje
Pojęcia zaczynające się od wielkiej litery, które są stosowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie ustalone poniżej:
a. „Informacje” oznacza informacje przekazywane za pośrednictwem Usług połączonych z produktem.
b. „Produkt TSYS” oznacza TSYS MapKit, NavKit i SearchKit.


2. Przyznanie użytkownikowi licencji na Produkt TSYS przez Polaris jest uwarunkowane wyrażeniem zgody przez użytkownika na poniższe standardowe warunki i zasady.


3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że od czasu do czasu Produkt TSYS może podlegać zakłóceniom. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkt TSYS nie jest wolny od błędów.


4. Użytkownik rozumie, że Polaris i jego licencjodawcy mogą mieć obowiązek nałożony przez organy egzekwowania prawa, aby ujawnić informacje dotyczące korzystania z Produktu TSYS przez użytkownika, a także że Polaris i jego licencjodawcy wywiążą się z takich obowiązków.


5. Użytkownik wyraża zgodę, że Produkt TSYS oraz jego wszelkie aktualizacje, poprawki i ulepszenia są i pozostają przez cały czas własnością Polaris i jego licencjodawców i/lub dostawców (włączając wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, które go dotyczą). Polaris przyznaje użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną licencję, bez prawa do sublicencjonowania, na korzystanie z Produktu TSYS pod warunkiem, że użytkownik nie będzie kopiować, adaptować, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, tworzyć prac pochodnych ani modyfikować Produktu.


6. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów prawa i regulacji dotyczących Produktu TSYS i jego treści.


7. Polaris może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne wypowiedzenie wręczone przez Polaris, jeżeli użytkownik dopuści się istotnego naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy, które (w przypadku naruszenia, które da się naprawić), nie zostanie naprawione w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty pisemnego wezwania do naprawy takiego naruszenia.


8. POLARIS I JEGO LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI STWIERDZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I SUGEROWANYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, ZWYCZAJE LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU TSYS, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z USŁUG POŁĄCZONYCH Z PRODUKTEM, A TAKŻE NIENARUSZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, ANI TEŻ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ŻE PRODUKT TSYS JEST DOKŁADNY LUB KOMPLETNY, ORAZ ODSTĘPUJE NINIEJSZYM OD WSZELKICH TAKICH GWARANCJI. PRODUKT TSYS JEST ZAPEWNIANY „TAKI JAKI JEST” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ZASADY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB HANDLU, DZIAŁALNOŚCI LUB SPOSOBU DZIAŁANIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE, ŻE JEDYNYMI ŚRODKAMI PRAWNYMI W ZAKRESIE WSZELKICH ROSZCZEŃ O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE ZAMIERZAĆ WNIEŚĆ PRZECIWKO POLARIS I JEGO LICENCJODAWCOM SĄ ŚRODKI WYRAŹNIE PRZEWIDZIANE W NINIEJSZEJ UMOWIE.


9. POLARIS I JEGO LICENCJODAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU:

a. JAKIEJKOLWIEK STRATY POŚREDNIEJ BĄDŹ WYNIKOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK STRATY RZECZYWISTYCH ALBO PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, CZY WARTOŚCI FIRMY ANI TEŻ STRATY WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PRODUKTU TSYS DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z JAKIMKOLWIEK ZOBOWIĄZANIEM UŻYTKOWNIKA WOBEC JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE I JAKKOLWIEK POWSTAŁYM (W TYM MIĘDZY INNYMI STRATĘ GOSPODARCZĄ, ROSZCZENIA Z TYTUŁU SZKÓD LUB ZASĄDZEŃ ALBO O INNYM CHARAKTERZE); LUB


b. WSZELKICH INNYCH STRAT LUB SZKÓD ODNIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA MOCY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ (NIEZALEŻNIE CZY WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEGO RODZAJU ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ZANIEDBANIA LUB Z INNEGO POWODU), Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY KWOTA WYNOSI DO 1 000 USD; LUB
c. WSZELKIE USTERKI TECHNOLOGICZNE, ELEKTRONICZNE LUB INNEGO RODZAJU DOTYCZĄCE JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO, KOMPUTEROWEGO LUB ELEKTRONICZNEGO, NA KTÓRYM LUB POPRZEZ KTÓRY OTRZYMYWANE SĄ LUB PRZEKAZYWANE SĄ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE PRZEZ POLARIS I JEGO LICENCJODAWCÓW.


10. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Polaris, jego licencjodawców, następców i podmioty stowarzyszone, a także zbiorowo ich stosownych partnerów, dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub agentów lub jakąkolwiek osobę, która była zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostawę Produktu TSYS (łącznie „Strony zwolnione z odpowiedzialności”), przed i przeciwko wszystkim szkodom, kosztom, roszczeniom i zobowiązaniom (włączając uzasadnione honoraria prawników) poniesionym lub doznanym przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek roszczeń lub postępowań prowadzonych albo wszczętych przeciwko Stronom zwolnionym z odpowiedzialności przez jakąkolwiek osobę w związku z korzystaniem przez użytkownika z Produktu TSYS.


11. Polaris i jego licencjodawcy przyjmują odpowiedzialność wyłącznie z tytułu (a) śmieci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych przez zaniedbanie ze strony Polaris lub jego licencjodawców; (b) wszelkich innych bezpośrednich strat lub szkód spowodowanych prze rażące zaniedbanie lub umyślnego zawinienia ze strony Polaris i jego licencjodawców. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz z wyjątkiem sekcji 11(a), zakres odpowiedzialności Polaris i jego licencjodawców z tytułu Produktu TSYS na mocy niniejszej Umowy w żadnym przypadku nie przekroczy 1 000 USD, niezależnie od przyczyny lub formy działania.


12. Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa podlega wykonalności przez Polaris i jego licencjodawców.