Skip to content Skip to navigation Skip to footer

RIDE COMMAND Användarvillkor

SENASTE UPPDATERINGEN: maj 2023

 

Polaris Industries Inc. och dess dotterbolag och samarbetande företag (”Polaris”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) tillhandahåller RIDE COMMAND®-tjänster genom (1) våra RIDE COMMAND®-webbplatser, inklusive den webbplats som drivs av oss på ridecommand.polaris.com (”Webbplatserna”), (2) iOS- och Android-versionerna av våra Polaris®, Indian Motorcycle® och Slingshot® ”Powered by RIDE COMMAND”-mobilappar (”Mobilapparna”), (3) våra fordon, tillbehör, plug in-produkter och andra utrustningsprodukter (”Produkterna”) som är utrustade med RIDE COMMAND®-infotainmentsystem för fordonen och annan programvara, fast programvara, mellanprogramvara och teknik som är inbäddad i dessa produkter (”Produktprogramvaran”) och (4) produkter som är utrustade med RIDE COMMAND+-funktioner (enligt vad som förklaras nedan). Webbplatserna, Mobilapparna, Produktprogramvaran och RIDE COMMAND+-funktionerna, tillsammans med allt innehåll (enligt definitionen nedan), funktionalitet, dokumentation och annat material som vi har gjort tillgängligt för dig för din användning med något av det ovanstående utgör ”Tjänsterna”. Dessa Användarvillkor, inklusive alla dokument som uttryckligen införlivas häri genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Villkor”) är ett bindande avtal mellan den person som besöker, laddar ner, installerar eller använder någon av Tjänsterna (” du” eller ”din”) och Polaris.

 

DESSA VILLKOR UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL SOM REGLERAR DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. LÄS VILLKOREN NOGGRANT. GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA” NEDAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEKRÄFTA DITT SAMTYCKE TILL DESSA VILLKOR GENOM NÅGON LIKNANDE MEKANISM SOM FRÅN TID TILL ANNAN KAN UPPDATERAS AV OSS, ELLER GENOM ATT BESÖKA, LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA, (A) BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA VILLKOR OCH (B) ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV (OCH SKA FÖLJA) ALLA DESSA VILLKOR, INKLUSIVE RIDE COMMAND MEDDELANDE OM INTEGRITETSSKYDD. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU (I) KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG AVBÖJER” OCH (II) INTE BESÖKA, LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA.

 

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER ETT AVTAL OM OBLIGATORISKT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH ETT AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN, VILKET INNEBÄR ATT DU, I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, SAMTYCKER TILL, MED BEGRÄNSADE UNDANTAG, ATT INLÄMNA ALLA TVISTER RELATERADE TILL DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA TILL ETT BINDANDE INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR ATT GÅ TILL DOMSTOL OCH ATT DU SAMTYCKER TILL ATT DRIVA ALLA TVISTER PERSONLIGEN OCH INTE SOM EN DEL AV NÅGON GRUPPTALAN. MER INFORMATION GES I AVSNITT 14 NEDAN.

 

BESTÄMMELSERNA I DESSA VILLKOR OM SKADESLÖSHET, ANSVARSFRISKRIVNINGAR, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN GÄLLER INTE I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller andra rättigheter, eller skadeslöshet gällande tredje parts påståenden om intrång i dennes immateriella rättigheter, så sådana bestämmelser i dessa Villkor kanske inte gäller för dig. Specifikt kan du fortsätta att omfattas av vissa skydd enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning beroende på var du är bosatt.

 

ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN SAMTYCKER DU TILL AUTOMATISKA PROGRAMUPPDATERINGAR AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DETTA SKA DU INTE BESÖKA, LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA. OBSERVERA ATT AVSNITTEN 4 OCH 5 BESKRIVER VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTERNA, SÄRSKILT I SAMBAND MED SÄKERHETSRELATERAD ELLER LIVSVIKTIG ANVÄNDNING. LÄS DESSA UPPLYSNINGAR NOGGRANT EFTERSOM DU BEKRÄFTAR DEM OCH ACCEPTERAR DEM.

 

1. Översikt, behörighet, kundtjänst, villkor och uppsägning

 

(a) Översikt och förhållande till andra avtal. Dessa Villkor reglerar din användning av Tjänsterna. Ditt köp av en produkt omfattas av den begränsade garanti som vi har gett dig tillsammans med produkten (om tillämpligt). Vissa funktioner i Tjänsterna kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler, vilka kommer att publiceras på Tjänsterna i samband med sådana funktioner. Alla sådana ytterligare riktlinjer, villkor, regler och meddelandet om integritetsskydd för RIDE COMMAND  införlivas genom hänvisning i dessa Villkor och du accepterar och samtycker härmed till att följa dem.

 

 

(b) Behörighet. Du försäkrar och garanterar att du (i) har uppnått myndig ålder inom den jurisdiktion där du är bosatt och har full rättslig kapacitet att ingå ett bindande avtal med oss eller (ii) är minst 16 år gammal (eller motsvarande minimiålder inom den jurisdiktion där du är bosatt) och att du endast kommer att använda Tjänsterna om en förälder eller vårdnadshavare har samtyckt till att vara bunden av dessa Villkor. Du får endast använda Tjänsterna om du uppfyller dessa behörighetskrav, godkänner dessa Villkor och följer dessa Villkor och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Om du inte uppfyller dessa krav får du inte besöka, ladda ner, installera eller använda Tjänsterna. Tjänsterna är inte tillgängliga för användare som tidigare förbjudits av Polaris att använda Tjänsterna.

 

(c) Kundtjänst. Om du har några frågor eller funderingar om Tjänsterna eller dessa Villkor kan du kontakta Polaris har . Om du kontaktar Polaris från ett land utanför USA bör du vara medveten om att det kan innebära extra avgifter från din mobiloperatör. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT KUNDTJÄNST, VÅRD OCH SUPPORT SOM ERBJUDS OCH TILLHANDAHÅLLS AV ELLER VIA POLARIS INTE ÄR EN RÄDDNINGSTJÄNST ELLER LARMCENTRAL (911, 999 ELLER 112), LEVERANTÖR AV UTRYCKNINGSTJÄNSTER ELLER NÅGON LIVRÄDDNINGSTJÄNST FÖR PERSONER I FARA. KONTAKTA INTE KUNDTJÄNSTEN ELLER ANNAN SUPPORTTJÄNST SOM ERBJUDS AV ELLER VIA POLARIS I SITUATIONER MED LIVSFARA ELLER SÄKERHETSRELATERADE NÖDSITUATIONER, MEDICINSKA NÖDSITUATIONER ELLER ANDRA NÖDSITUATIONER. OM DU HAMNAR I EN SÅDAN NÖDSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA POLISEN, BRANDKÅREN ELLER ANNAN LÄMPLIG RÄDDNINGSTJÄNST.

 

(d) Löptid och uppsägning. Dessa Villkor fortsätter att gälla till fullo så länge som du fortsätter att besöka eller använda någon av Tjänsterna eller tills de sägs upp i enlighet med dessa Villkor. Polaris kan när som helst (i) avbryta eller säga upp din rätt att få tillgång till eller använda Tjänsterna, eller (ii) säga upp dessa Villkor gentemot dig om Polaris i god tro anser att du har använt Tjänsterna på något sätt som strider mot dessa Villkor, inklusive eventuella införlivade riktlinjer, villkor eller regler. Om du överför en produkt till en ny ägare upphör din rätt att använda Tjänsterna med avseende på produkten automatiskt och den nya ägaren har ingen rätt att använda Tjänsterna med ditt Konto (enligt beskrivning nedan) och får inte agera som auktoriserad användare. Den nya ägaren måste registrera sig för ett separat Konto hos Polaris och acceptera dessa Villkor. För att du ska kunna säga upp dessa Villkor måste du gå med på att upphöra med all åtkomst och användning av Tjänsterna.

 

(e) Effekten av en uppsägning Vid uppsägning av dessa Villkor upphör ditt Konto och alla dina rättigheter att använda Tjänsterna automatiskt och du måste omedelbart sluta att använda Tjänsterna. Alla bestämmelser i dessa Villkor som genom sin beskaffenhet består efter uppsägningen ska fortsätta att gälla även efter uppsägningen.

 

2. Konton

 

(a) Du kan ha möjligheten att skapa eller logga in till ett Polaris-konto (”Konto”) eller det kan krävas att du gör det för att kunna använda Tjänsterna. För att skapa ett konto måste du tillhandahålla Polaris med din e-postadress och ange ett lösenord.

 

(b) Du försäkrar och garanterar att: (i) all information som du tillhandahåller gällande ditt Konto är sanningsenlig och korrekt, (ii) du kommer se till att denna information är aktuell och (iii) din användning av Tjänsterna inte kommer att bryta mot någon amerikansk eller annan tillämplig lag eller förordning (t.ex. att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo och att du inte är en förbjuden eller med begränsningar underkastad person enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende exportbegränsningar). Du är ensam och fullt ut ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter för Kontot och för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Du samtycker till att förvara ditt lösenord på ett säkert sätt för att förhindra att andra får tillgång till det utan ditt tillstånd. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om det sker någon obehörig användning eller misstänkt obehörig användning av ditt Konto eller någon annan säkerhetsöverträdelse. Vi tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller de ovanstående kraven eller för förluster som uppstår på grund av obehörig åtkomst till eller användning av ditt Konto eller Tjänsterna. Du kan bli ersättningsskyldig gentemot Polaris eller tredje part för sådan obehörig åtkomst eller användning.

 

(c) Med förbehåll för eventuella begränsningar i avsnitt 1(d) är alla användare som du godkänner att få tillgång till eller använda Tjänsterna via ditt Konto eller din Produkt en ”Auktoriserad användare”. Auktoriserade användare kan vara ansvariga för deras egna handlingar i samband med Tjänsterna, men du samtycker även till att vara fullt ansvarig för alla åtgärder som utförs av Auktoriserade användare i samband med Tjänster som besöks eller används via ditt Konto eller din Produkt. Du samtycker till att informera Auktoriserade användare om dessa Villkor, meddelandet om integritetsskydd för RIDE COMMAND och alla integritetsrelaterade val som du har gjort inom Tjänsterna. Du tillåter Auktoriserade användare på egen risk, även när det gäller säkerheten för ditt Konto och Produkterna och Tjänsterna.

 

3.  Tjänster

 

(a) Licenser. Med förbehåll för dessa Villkor och din efterlevnad av dem ger Polaris dig en icke-överförbar, icke-överlåtbar, icke vidare licensierbar, återkallelig rätt under giltighetstiden för dessa Villkor att: besöka och använda Webbplatserna (a) endast för dina personliga, icke-kommersiella ändamål och (b) strikt i enlighet med dessa Villkor och alla Polaris standarder, regler, policyer och förfaranden som vi specificerar (”Polaris policyer”),

 

(ii) ladda ner, installera, få tillgång till och använda en objektkodsversion av en eller flera av Mobilapparna på din personliga mobila enhet (a) enbart för att övervaka eller styra de Produkter som du äger i ditt eget personliga, icke-kommersiella syfte och (b) i strikt överensstämmelse med dessa Villkor, all dokumentation för den relevanta Mobilappen och alla Polaris policyer samt

 

(iii) använda en objektkodsversion av Produktprogramvaran och RIDE COMMAND+-funktionerna (i förekommande fall) som vi tillhandahåller till dig för din användning med sådan Produktprogramvara (a) endast på de Produkter som du äger, i anslutning till sådana Produkter, för dina egna personliga, icke-kommersiella syften och (b) strikt i enlighet med dessa Villkor, all dokumentation om Produkten, Produktprogramvaran och RIDE COMMAND+-funktionen samt alla Polaris-policyer. Trots den föregående meningen gäller att i den omfattning som RIDE COMMAND+-funktionerna berör TSYS-Produkter (enligt definitionen i avsnitt 4(f) nedan) omfattas sådana TSYS-Produkter av de licensbestämmelser som anges i avsnitt 4(f).

 

(b) Uppdateringar. Polaris har ingen skyldighet att göra det, men kan från tid till annan utfärda programvarufixar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar (”Uppdateringar”) för att förbättra tjänsternas prestanda, säkerhet eller funktionalitet, eller för att säkerställa att alla tillämpliga rättsliga krav efterlevs. Dessa kan installeras automatiskt utan att det meddelas eller utan att be om tillstånd. Du samtycker härmed till sådana automatiska uppdateringar. Om du inte vill ha sådana Uppdateringar kan du välja att avsluta ditt Konto och sluta att använda Tjänsterna. Om du inte avslutar ett redan skapat Konto kan du få sådana Uppdateringar automatiskt. Du är medveten om att du även kan behöva installera Uppdateringar för att kunna använda Tjänsterna och du samtycker till att omedelbart installera alla Uppdateringar som Polaris tillhandahåller. Alla Uppdateringar som Polaris tillhandahåller ska anses vara en del av den tillhörande ”Tjänsten” i enlighet med dessa Villkor. Om du inte installerar en Uppdatering som vi tillhandahåller för dig kan det leda till fel eller avbrott i Tjänsten, vilket Polaris inte tar något ansvar för.

 

(c) Polaris-tillhandahållet gränssnitt till Produkter och tjänster från tredje part. Med tiden kan Polaris ge dig möjlighet att ansluta Tjänsterna till en eller flera produkter och tjänster från tredje part, genom och med hjälp av Tjänsterna (”Produkter och tjänster från tredje part”). Du bestämmer själv om och med vilka Produkter och tjänster från tredje part som du vill ansluta till. Produkter och tjänster från tredje part tillhandahålls till dig enligt separata villkor som erbjuds av den relevanta tredje parten och dessa villkor utgör inte någon del av Tjänsterna. När du väljer att ansluta Produkter och tjänster från tredje part till Tjänsterna kan du få information om eventuella föreslagna utbyten av data mellan Polaris och den tredje part som tillhandahåller produkten eller tjänsten. För att möjliggöra dessa utbyten krävs att du aktiverar det via Tjänsterna eller en mobilapplikation, produkt eller tjänst från en tredje part och anslutningen mellan Tjänsterna och en produkt eller tjänst från en tredje part kommer inte att vara möjlig utan din aktivering. Du samtycker till att Polaris kan utbyta information som samlas in via Tjänsterna, inklusive din personliga information, för att aktivera det gränssnitt som du har godkänt. När denna information delas med en viss Produkt och tjänst från tredje part regleras användningen av denna tredje parts villkor och integritetsdokumentation, och inte av Polaris integritetsdokumentation. Utan att begränsa vad som anges i avsnitt 9 nedan, erkänner och accepterar du att Polaris inte gör några utfästelser eller garantier gällande kvaliteten, tillgängligheten eller säkerheten hos Produkter och tjänster från tredje part eller gränssnittet mellan dessa och Tjänsterna och Polaris tar inget ansvar för din användning av Produkter och tjänster från tredje part och åtar sig inget ansvar för personskador, dödsfall, skador på egendom eller andra skador eller förluster som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Produkter och tjänster från tredje part. Kontakta den berörda tredje parten om du har frågor om dess Produkter och tjänster från tredje part. Din användning av Produkter och tjänster från tredje part är ditt personliga val och sker på din egen risk.

 

(d) Innehåll och Användarinnehåll.

 

(i) Vissa material kan visas eller utföras på Tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, artiklar, fotografier, video, bilder och illustrationer) (”Innehåll”). ”Innehåll” omfattar även allt material (inklusive all text, grafik, artiklar, fotografier, video, bilder och illustrationer), feedback, kommentarer, frågor och annan information som du och andra användare tillhandahåller till oss i samband med att de använder eller på annat sätt interagerar med Tjänsterna (gemensamt benämnt ”Användarinnehåll”). Detta Användarinnehåll kan vi använda för vilket syfte som helst, inklusive för att tillhandahålla, underhålla och/eller förbättra Tjänsterna. En del av ditt Användarinnehåll kan vara synligt för andra.

 

(ii) Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, skickar som inlägg eller e-post, överför eller på annat sätt sprider genom att använda Tjänsterna eller tillhandahåller till oss i samband med Tjänsterna eller på något sätt bidrar till någon av Tjänsterna. Du försäkrar och garanterar att du: (a) har alla nödvändiga rättigheter som krävs för att tillhandahålla allt ditt Användarinnehåll till oss och på det sätt som du tillhandahåller detta Användarinnehåll, och för att göra allt som du beviljar härunder, helt utan några motstridiga avtal, motanspråk eller intressen från tredje part och (b) inte kommer att bidra till någon av Tjänsterna eller på annat sätt tillhandahålla något Användarinnehåll som (i) bryter mot någon gällande lag, stadga, förordning eller föreskrift eller på något annat sätt är olagligt, (ii) är skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, förolämpande eller på annat sätt stötande eller (iii) utger sig för att vara någon annan person, inklusive någon anställd eller representant för Polaris.

 

(iii) Du beviljar härmed Polaris en oåterkallelig, evig, världsomspännande, royaltyfri, överlåtbar, underlicensierbar, överförbar rätt och licens att använda, ändra, överföra, distribuera, skapa derivat från, reproducera, visa, utföra och använda på sådant sätt och för sådana ändamål som bestäms enligt vårt eget gottfinnande (i) allt sådant Användarinnehåll, (ii) ditt namn, fotografi, avbild, bild, röst och utseende i den mån något av ovanstående ingår eller tillhandahålls i samband med något av ditt Användarinnehåll och (iii) alla patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andra äganderätter gällande vart och ett av ovanstående. Om du är bosatt inom Europeiska unionen beviljas licensen enligt detta avsnitt under hela giltighetstiden för de tillämpliga immateriella rättigheterna till Innehållet, på alla sätt och för alla medier, oavsett form, vare sig det är en känd eller okänd, befintlig eller framtida form.

 

(iv) Du ska respektera samtliga upphovsrättsmeddelanden, varumärkesregler, upplysningar och begränsningar som förekommer i innehåll som nås via Tjänsterna och får inte använda, kopiera, reproducera, ändra, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, ladda upp, visa, licensiera, sälja eller på annat sätt i något som helst syfte utnyttja Innehåll eller bidrag från tredje part eller andra immateriella rättigheter som inte ägs av dig: (i) utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare och (ii) på något sätt som kränker någon tredje parts rättigheter. Polaris förbehåller sig rätten att avlägsna innehåll från Tjänsterna när som helst, av vilken anledning som helst (inklusive, men inte begränsat till, vid mottagande av anspråk eller anklagelser från tredje part eller myndigheter avseende sådant innehåll eller om vi är oroliga för att du kan ha brutit mot den omedelbart ovanstående meningen) eller helt utan anledning.

 

(e) Specifika begränsningar. Du får inte tillåta eller uppmuntra någon annan person att göra något av följande: (i) licensiera, underlicensiera, marknadsföra, sälja, hyra ut, leasa ut, överföra, tilldela, distribuera, publicera, lägga upp, överföra, vara värd för eller på annat sätt kommersiellt utnyttja någon av Tjänsterna, (ii) modifiera, ändra, översätta, göra avledda verk av, demontera, dekompilera eller bakåtkompilera någon del av någon av Tjänsterna; (iii) få tillgång till eller använda någon av Tjänsterna för att skapa en liknande eller konkurrerande tjänst eller produkt, (iv) kopiera, reproducera, ladda ner eller visa någon del av Tjänsterna i någon form eller på något sätt, med undantag för vad som uttryckligen tillåts häri, (v) ladda upp, överföra eller distribuera datavirus, maskar eller annan programvara, kod, teknik eller säkerhetssårbarhet som syftar till att skada eller ändra (eller som kan skada eller ändra) någon av Tjänsterna och/eller den bearbetningsmiljö där någon av Tjänsterna används eller tas emot, (vi) störa, avbryta eller få (eller försöka få) obehörig åtkomst till någon av Tjänsterna eller någon av servrarna eller nätverken som är anslutna till någon av Tjänsterna eller bryta mot någon av de bestämmelser, policyer eller förfaranden som gäller för eller är tillämpliga på något av dessa nätverk, (vii) få tillgång till (eller försöka få tillgång till) någon av Tjänsterna på annat sätt än genom det/de gränssnitt som tillhandahålls av Polaris, (viii) avlägsna, dölja eller ändra någon information om äganderätt (inklusive upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden) som kan förekomma i eller visas i samband med någon av Tjänsterna, (ix) erhålla eller få tillgång till (eller försöka erhålla eller få tillgång till) ett lösenord, ett konto, en produkt, en enhet, ett system eller någon säkerhetsinformation från någon annan användare av Tjänsterna eller någon tredje part eller (x) få tillgång till eller använda någon av Tjänsterna på ett sätt som (a) gör intrång på, felaktigt använder eller kränker någon immateriell rättighet eller annan rättighet som tillhör någon annan person, (b) bryter mot någon tillämplig gällande lag, regel eller förordning, (c) äventyrar säkerheten för ditt Konto eller någon annans konto (inklusive genom att låta någon annan logga in på Tjänsterna som dig), (d) köra e-postlistor, Listserv eller någon form av autosvarare eller ”spam” på Tjänsterna eller (e) bryter mot eller på annat sätt är oförenlig med någon av bestämmelserna i detta avtal.

 

(f) Öppen källkod. Vissa delar av kod från oberoende tredje parter kan inkluderas i Tjänsterna som omfattas av vissa licenser för öppen källkod (”Programvara med öppen källkod”). Programvara med öppen källkod licensieras enligt villkoren i den licens som medföljer denna Programvara med öppen källkod. Ingenting i dessa Villkor begränsar dina rättigheter enligt eller ger dig rättigheter som ersätter villkoren i något tillämpligt licensavtal som sådan Programvara med öppen källkod distribueras enligt eller omfattas av.

 

(g) Integritet. Läs meddelandet om integritetsskydd för RIDE COMMAND, som beskriver våra rutiner när det gäller den information som Polaris kan samla in från användare av Tjänsterna.

 

(h) Ändring. Polaris förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta eller avbryta Tjänsterna eller någon del av Tjänsterna, med eller utan förvarning. Du samtycker till att Polaris inte kan hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, avbrott eller avbrytande av Tjänsterna eller någon del av Tjänsterna. Om det krävs enligt lag görs sådana ändringar utan att det påverkar dina rättigheter i fråga om lagstadgade garantier enligt avsnitt 9 i dessa Villkor.

 

(i) Tillgång utanför vissa länder. Även om vissa av Tjänsterna kan vara tillgängliga över hela världen är Tjänsterna inte tillgängliga för alla personer eller i alla länder. Om du väljer att få tillgång till Tjänsterna från ett land utanför det land där Polaris stöder Tjänsterna (”Mållandet”) sker det på eget initiativ och du är då ensam ansvarig för att följa den tillämpliga lokala lagstiftningen i ditt land. Du förstår och accepterar att Tjänsterna inte är utformade för användning i ett land som inte är ett Målland och att vissa eller alla funktioner kanske inte fungerar eller är lämpliga för användning i ett sådant land. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag tar Polaris inget ansvar för eventuella skador eller förluster som orsakas av att du får tillgång till eller använder Tjänsterna i något land som inte är ett Målland. Du är bunden av dessa Villkor oavsett var du använder Tjänsterna.

 

(j) Ägare från amerikanska myndigheter och auktoriserade användare. Tjänsterna är en ”kommersiell produkt” enligt definitionen i den amerikanska lagen Code of Federal Regulations 48 paragraf 12.212 eller Code of Federal Regulations 48 paragraferna 227.7202-1 till 227.7202-4 (beroende på vad som är tillämpligt) och i förekommande fall licensieras Tjänsterna till slutanvändare inom USA:s myndigheter (i) endast som en ”kommersiell produkt” och (ii) endast med de rättigheter som beviljas alla andra Ägare och Auktoriserade användare i enlighet med dessa Villkor. Leverantör/tillverkare är Polaris Industries Inc., 2100 Hwy 55, Medina, MN 55340, USA.

 

4. Villkor för ytterligare tjänster

 

(a) Avsedd användning av Tjänsterna från Polaris. Tjänsterna är avsedda att nås och användas för ej tidskritisk information och tjänster, inklusive övervakning och kontroll av Produkterna. Även om vi eftersträvar att Tjänsterna ska vara mycket tillförlitliga och tillgängliga kan Tjänsterna drabbas av sporadiska avbrott och fel av olika skäl som ligger utom Polaris kontroll, inklusive avbrott i funktionen för Wi-Fi eller Bluetooth, strömavbrott, tjänsteleverantörens tillgänglighet, mobila meddelanden och operatörer, bland annat, och de kanske inte är tillförlitliga eller tillgängliga 100 % av tiden. Du erkänner dessa begränsningar och accepterar att Polaris, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig gällande lag, inte är ansvarig för skador som påstås ha orsakats vid fel eller förseningar i Tjänsterna på grund av orsaker som ligger utanför Polaris rimliga kontroll.

 

(b) Ingen säkerhetsrelaterad eller livsviktig användning av Tjänsterna. Du erkänner och accepterar att ingen av Tjänsterna (vare sig de är fristående eller integrerade med Produkter och tjänster från tredje part) är certifierade för nödsituationer och övervakas heller inte kontinuerligt av Polaris personal. Polaris lämnar ingen garanti eller utfästelse om att användningen av någon av Tjänsterna (fristående eller integrerade med Produkter och tjänster från tredje part) kommer att påverka eller öka säkerheten. DU FÖRSTÅR ATT INGEN AV TJÄNSTERNA (VARE SIG DE ÄR FRISTÅENDE ELLER INTEGRERADE MED PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART) UTGÖR ETT LARMSYSTEM FÖR NÖDSITUATIONER SOM ÖVERVAKAS AV NÅGON TREDJE PART. VIDARE FÖRSTÅR DU ATT POLARIS INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT SKICKA RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL DIG ELLER DITT HEM I HÄNDELSE AV EN NÖDSITUATION. Dessutom är ingen av Tjänsterna utvecklad, tillverkad eller avsedd för användning som kontrollprogramvara i farliga miljöer eller räddningstjänster som kräver en felsäker funktion där ett fel kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga fysiska skador eller skador på miljön. POLARIS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SKADOR (INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR) SOM ORSAKAS GENOM MISSLYCKANDET AV EN SÅDAN TJÄNST.

 

(c) Tjänsternas tillförlitlighet. Du bekräftar att Tjänsterna, inklusive fjärråtkomst och mobila meddelanden, inte är felfria eller 100 % tillförlitliga och 100 % tillgängliga och Polaris har ingen skyldighet att garantera en viss tillgänglighet eller tillförlitlighet för Tjänsterna. Att Tjänsterna fungerar korrekt kan vara beroende av faktorer som ligger utanför Polaris rimliga kontroll, inklusive bland annat överföring av data via en Bluetooth-anslutning, ditt Wi-Fi-nätverk, aktiverad trådlös enhet (som till exempel en telefon eller surfplatta) och bredbandsanslutning till internet, som Polaris inte ansvarar för och som kan avbrytas, försenas eller vägras eller på annat sätt begränsas av olika anledningar, inklusive otillräcklig täckning, strömavbrott, uppsägning av tjänst och åtkomst, miljöförhållanden, störningar, utebliven betalning av tillämpliga avgifter, otillgänglighet av radiofrekvenskanaler, systemkapacitet, uppgraderingar, reparationer eller omlokaliseringar och prioriterad åtkomst för räddningspersonal i händelse av en katastrof eller nödsituation (sammantaget ”Avbrott i tjänsten”). Du förstår att Avbrott i tjänsten kan leda till att Tjänsterna är otillförlitliga eller otillgängliga under den tid som Avbrottet i tjänsten varar. Vi kan inte garantera och garanterar inte och tar inte på oss något ansvar enligt dessa Villkor att du kommer att få meddelanden vid en viss tidpunkt eller ens överhuvudtaget. DU SAMTYCKER TILL ATT DU INTE KOMMER ATT FÖRLITA DIG PÅ TJÄNSTERNA FÖR NÅGRA LIVRÄDDANDE ELLER KRITISKA ÄNDAMÅL. Polaris har inget sätt att tillhandahålla specifik information om den aktuella situationen. Du bekräftar att det är ditt ansvar att utbilda dig själv om hur du ska agera i en nödsituation och att agera i enlighet med de specifika omständigheterna för din situation.

 

(d) Avbrott i tjänsten, ingen återbetalning eller rabatt. Tjänsterna kan tillfälligt avbrytas utan förvarning på grund av säkerhetsskäl, systemfel, underhåll och reparationer eller andra omständigheter. Du samtycker till att du inte har rätt till någon återbetalning eller rabatt för sådana avbrott. Polaris erbjuder ingen särskild garanti gällande tillgängligheten för Tjänsterna.

 

(e) Systemkrav. Tjänsterna kan vara otillgängliga vid brist på: (i) ett konto, (ii) en aktiverad och kompatibel trådlös enhet, t.ex. en telefon eller surfplatta (krävs för vissa funktioner i Tjänsterna) och/eller (iii) andra systemelement som kan anges av Polaris och kan förändras med tiden. Det är ditt ansvar att se till att du har alla systemdelar som krävs och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du bekräftar att Tjänsterna kanske inte fungerar som de beskrivs när kraven och kompatibiliteten inte har uppfyllts. Om du ändrar, ersätter, flyttar eller på annat sätt ändrar någon av de nödvändiga systemdelarna är det din skyldighet och ditt ansvar att se till att de är kompatibla och korrekt konfigurerade för att fungera tillsammans med Tjänsterna.

 

(f) Funktioner för RIDE COMMAND+. Vissa Produkter kan vara utrustade med en eller flera RIDE COMMAND+®-funktioner (tidigare kallade RIDE COMMAND anslutna tjänster) (”RIDE COMMAND+-funktioner”). Sådana RIDE COMMAND+-funktioner kan tillhandahållas kostnadsfritt under en begränsad tid från och med inköpsdatumet för den aktuella Produkten (därefter tillkommer avgifter). Produktprogramvaran för vissa Produkter som är utrustade med RIDE COMMAND+-funktioner kan inkludera TSYS MapKit, NavKit och SearchKit (”TSYS-Produkterna”). Användning av TSYS-Produkter, inklusive som en del av någon av Tjänsterna, omfattas av TSYS Produktlicensavtal för slutanvändare i bilaga B (och som du härmed samtycker till att följa).

 

RIDE COMMAND+-funktionerna använder trådlösa kommunikationsnätverk och satellitnätverk för globala positionssystem (”GPS”) för att kunna fungera. Alla RIDE COMMAND+-funktioner är inte tillgängliga överallt, särskilt inte i avlägsna eller instängda områden eller på alla relevanta produkter vid alla tidpunkter. Området där du åker kan påverka tillgängligheten för eller kvaliteten på dina RIDE COMMAND+-funktioner.

 

Utan att begränsa något som anges i avsnitt 9 nedan är RIDE COMMAND+-funktionerna endast tillgängliga på platser där Polaris har anlitat en leverantör av trådlösa tjänster för trådlösa tjänster inom det området och endast om leverantören av trådlösa tjänster har den täckning, nätverkskapacitet, mottagning och tekniska kompatibilitet som krävs för RIDE COMMAND+-funktionerna. RIDE COMMAND+-funktioner som använder platsinformation om din produkt fungerar endast om GPS-satellitsignalerna är obehindrade, tillgängliga på platsen och kompatibla med RIDE COMMAND+-funktionerna. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT DU INTE HAR NÅGON SOM HELST AVTALSRELATION MED DEN UNDERLIGGANDE LEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER ENTREPRENÖRER OCH ATT DU INTE ÄR NÅGON BERÄTTIGAD TREDJE PART AV NÅGOT AVTAL MELLAN POLARIS OCH DEN UNDERLIGGANDE OPERATÖREN. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA FORDRINGAR ELLER KRAV FÖR DETTA.

 

(g) Produktinformation. Tjänsterna kan ge dig information om Produkterna och/eller deras anslutning till andra produkter och tjänster (”Produktinformation”). All information om Produkten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”. Vi kan inte garantera att informationen är korrekt eller uppdaterad, trots våra kommersiellt rimliga ansträngningar att hålla sådan information aktuell. I de fall då det är kritiskt är tillgång till information om Produkten via Tjänsterna inte en ersättning för direkt tillgång till informationen.

 

(h) Informationens tillförlitlighet. Utan att det inskränker på något i avsnitt 4(g), 9 eller 11 i dessa Villkor: (i) allt Innehåll (inklusive Innehåll och spårinformation och annan information som publiceras, görs tillgänglig eller överförs via någon av Tjänsterna) sker helt på ansvar av den person som gör Innehållet tillgängligt (eller från vars konto) innehållet härrör och Polaris tar inget ansvar för något fel eller några utelämnanden i något Innehåll, (ii) Polaris kan inte garantera och påtar sig inte något ansvar att bekräfta identiteten hos andra användare som du kan interagera med i samband med användningen av Tjänsterna, (iii) vi kan inte garantera och påtar oss inte något ansvar att säkerställa, äktheten hos Användarinnehåll som användare eller handelsaktörer kan tillhandahålla, (iv) du erkänner och accepterar att allt Innehåll som du får tillgång till genom eller med hjälp av Tjänsterna används på egen risk och att du är ensam ansvarig för alla skador och förluster för någon part som uppstår till följd av detta, och (v) vi kan inte kontrollera och har ingen skyldighet att vidta några åtgärder när det gäller hur du tolkar och/eller använder Innehåll eller vilka åtgärder som du vidtar som ett resultat av att du har exponerats för Innehållet, och du friskriver oss härmed från allt ansvar som härrör från eller är relaterat till Innehåll som du förvärvar (eller försöker förvärva) genom eller med hjälp av någon av Tjänsterna.

 

(i) Överensstämmelse med lagar om handelskontroll. Produkterna och Tjänsterna omfattas av amerikanska och andra tillämpliga lagar, förordningar och krav gällande exportkontroll och sanktioner (gemensamt benämnda ”Handelskontrollagar”). Genom att använda eller få tillgång till Produkterna eller Tjänsterna garanterar, försäkrar och godkänner du att du (i) kommer att följa alla tillämpliga lagar gällande handelskontroll inom din verksamhet gällande Produkterna och Tjänsterna, (ii) inte befinner dig i ett land eller territorium som är föremål för omfattande ekonomiska sanktioner (vilket för närvarande omfattar, utan begränsning, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krimregionen och de så kallade regionerna Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk) (gemensamt kallade ”Sanktionerade territorier”), (iii) inte är en person eller ett företag som identifieras på USA:s eller andra staters lista över förbjudna parter, inklusive men inte begränsat till personer på Entity List, Denied Persons List, Unverified List and Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (förbudslistan, företagslistan, listan över overifierade företag eller personer eller listan över speciellt utvalda medborgare) eller som ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av sådana listade parter (gemensamt benämnda ”Förbjudna parter”) och (iv) inte kommer att exportera, vidareexportera eller överföra, vare sig direkt eller indirekt, Produkterna eller Tjänsterna, eller delar av dem, direkt eller indirekt till eller för användning eller tillgång i eller av sanktionerade territorier, Förbjudna parter eller som på något annat sätt strider mot tillämpliga lagar om handelskontroll.

 

(j) Säkerhet. Det är ditt ansvar att iaktta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande lagar och förordningar medan du får tillgång till eller använder Tjänsterna. Din tillgång till och användning av Tjänsterna sker på egen risk och du bör endast få tillgång till och använda Tjänsterna när du kan använda dem på ett säkert sätt.


(k) Standarder/användning med smarta enheter. Tjänsterna kan använda olika öppna eller allmänt tillgängliga standarder eller medel för att kommunicera och fungera med smarta eller anslutna enheter som även används av andra system eller tjänster som inte tillverkats av Polaris, inklusive Wi-Fi, Bluetooth- och IP-enheter. SMARTA, UPPKOPPLADE ELLER ANDRA ENHETER OCH RELATERADE TJÄNSTER (”SMARTA ENHETER”) SOM INTE HAR ANGIVITS AV POLARIS SOM KOMPATIBLA MED TJÄNSTERNA KANSKE INTE FUNGERAR MED TJÄNSTERNA ELLER HAR BEGRÄNSADE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET, ÄVEN OM DE ÄR UTFORMADE, SPECIFICERADE ELLER MARKNADSFÖRDA FÖR ATT FUNGERA MED SAMMA ELLER LIKNANDE STANDARDER ELLER KOMMUNIKATIONSMEDEL. DU SAMTYCKER TILL ATT ENDAST ANVÄNDA SMARTA ENHETER SOM POLARIS HAR ANGIVIT SOM KOMPATIBLA MED TJÄNSTERNA. VIDARE GODKÄNNER DU ATT POLARIS INTE ÄR ANSVARIGT FÖR, OCH DU BEFRIAR OCH HÅLLER POLARIS SKADESLÖST FRÅN ALLT ANSVAR OCH ALLA SKADOR ELLER FÖRLUST AV LIV SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ÄR RELATERADE TILL, ELLER ORSAKADE AV, FÖRSÖK AV DIG ATT ANSLUTA, ELLER DIN ANSLUTNING OCH ANVÄNDNING AV, SMARTA ENHETER SOM INTE ÄR CERTIFIERADE AV POLARIS SOM KOMPATIBLA MED TJÄNSTERNA.

 

5. Begränsningar av Polaris tjänster på grund av tredje part

 

(a) Allmänt. Tjänsterna är beroende av eller samverkar med Produkter och tjänster från tredje part. Polaris har ingen kontroll över dessa Produkter och tjänster från tredje part, men deras funktion kan påverka eller påverkas av användningen och tillförlitligheten av Tjänsterna. Du erkänner och accepterar att: (i) användningen och tillgängligheten av Tjänsterna är beroende av tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster, (ii) dessa tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster kanske inte fungerar på ett tillförlitligt sätt hela tiden, och de kan inverka på hur Tjänsterna fungerar, och (iii) Polaris ansvarar inte för skador och förluster på grund av funktionen av dessa tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster.


(b) Tredjepartsleverantörer som används av Polaris. Du är medveten om att Polaris använder tredjepartstjänsteleverantörer för att möjliggöra vissa aspekter av Tjänsterna – till exempel datalagring, synkronisering och meddelanden till mobila enheter via leverantörer av mobila operativsystem och mobiloperatörer. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG SAMTYCKER DU TILL ATT FRISKRIVA OCH HÅLLA TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER SKADESLÖSA FRÅN ALLT ANSVAR, ALLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG, PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.


(c) Utrustning, internetleverantör och operatör. Du bekräftar att tillgängligheten till vissa av Tjänsterna är beroende av (i) din dator, mobila enhet, Bluetooth-anslutning och annan relaterad utrustning (”Utrustningen”), (ii) din internetleverantör (”ISP”) och (iii) din mobiloperatör (”Operatören”). Du bekräftar att du är ansvarig för alla avgifter som tas ut av din ISP och Operatören i samband med din användning av Tjänsterna. Du bekräftar även att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga avtal, användarvillkor/tjänstevillkor och andra policyer från din ISP och Operatören.


(d) App-butiker. Du bekräftar att dessa Villkor endast gäller mellan dig och Polaris och inte med Google LLC (”Google”) eller Apple Inc. (”Apple”). Google och Apple är inte parter i dessa Villkor och Google och Apple har egna villkor som du måste godkänna innan du laddar ner en eller flera Mobilappar från eller använder någon produkt, tjänst, plattform, innehåll eller programvara som tillhandahålls av Google eller Apple, inklusive Google Play Store eller Apple App Store (vardera en ”App-butik”). Du samtycker till att följa alla App-butikvillkor, inklusive alla tillämpliga användarvillkor och sekretesspolicyer från Google och Apple och du erkänner och accepterar att din licens för att använda en eller flera av Mobilapparna är villkorad av att du följer dessa App-butikvillkor. Dessa tilläggsvillkor ska inte tolkas som att de begränsar någon annan bestämmelse i dessa Villkor och ska inte tolkas som att de påverkar innebörden av någon annan bestämmelse i dessa Villkor.

 

Om du använder en eller flera av Mobilapparna på en mobil enhet som körs på iOS, erkänner och accepterar du dessutom att: (i) Polaris, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Mobilappar och deras innehåll, (ii) Apple har inget som helst ansvar för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Mobilappar, (iii) Polaris, och inte Apple, är ansvarig för att hantera alla anspråk som du har till följd av din användning av eller på annat sätt relaterat till Mobilapparna, inklusive (a) produktansvarsanspråk, (b) alla anspråk på att en eller flera av Mobilapparna inte efterlever tillämpliga rättsliga eller regulatoriska krav, (c) alla anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslagstiftningen, integritetslagstiftningen eller liknande lagstiftning, och (d) alla anspråk på att en eller flera av Mobilapparna, eller ditt innehav eller användning av en eller flera av Mobilapparna, inkräktar på Immateriella rättigheter eller äganderätt eller någon tredje part (vart och ett av de anspråk som beskrivs i (a) till (d), ett ”Mobilappsanspråk”), (iv) Polaris förbehåller sig rätten att utreda, försvara, reglera och avskriva (och Apple kommer inte att ha något som helst ansvar för utredning, försvar, reglering eller avskrivning av) något Mobilappsanspråk och (v) Apple och dess dotterbolag är berättigad tredje part av dessa Villkor och efter ditt godkännande av dessa Villkor kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa dessa Villkor gentemot dig i egenskap av berättigad tredje part.

 

Om du har laddat ner en eller flera av Mobilapparna från Google Play eller en efterföljande marknadsplats för mobilapplikationer godkänner du att Google inte har något ansvar för att tillhandahålla eller hantera support och underhåll av appen eller eventuella klagomål om appen.

 

(e) Länkar till Tredjepartswebbplatser och hänvisningar. Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part (”Tredjepartswebbplatser”) och hänvisningar till tredjepartsleverantörer (”Hänvisade leverantörer”). Sådana Tredjepartswebbplatser och Hänvisade leverantörer är utom vår kontroll. Polaris tillhandahåller dessa länkar och hänvisningar endast av bekvämlighetsskäl och i informationssyfte och varken granskar, övervakar, rekommenderar, garanterar eller gör någon framställning med avseende på sådana Tredjepartswebbplatser eller Hänvisade leverantörer. Du använder dessa Tredjepartswebbplatser på egen risk.

 

(f) Användarens beteende. Polaris ansvarar inte för någon användares beteende eller för personskador, dödsfall, egendomsskador eller andra skador eller förluster som uppstår till följd av eller är relaterade till användarens användning av Tjänsterna.

 

(g) Friskrivning av tredje parter. Polaris tar inget ansvar för tredje parter eller deras produkter och tjänster, inklusive, utan begränsning, App-butiker, Produkter och tjänster från tredje part, Tredjepartswebbplatser, Hänvisade leverantörer, Utrustning, ISP och Operatörer. Polaris friskriver sig härmed från och du befriar, avstår från och fritar Polaris och dess licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, kända eller okända, till följd av eller relaterade till dina interaktioner med sådana tredje parter och deras produkter och tjänster.

 

7. Äganderätt och immateriell äganderätt

 

(a) Polaris egendom. Du bekräftar att alla immateriella rättigheter och andra äganderätter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, källkod och affärshemligheter, i och till Tjänsterna ägs av Polaris eller våra dotterbolag eller licensgivare. Din besittning av, åtkomst, nedladdning, installation eller användning av Tjänsterna överför inte till dig eller någon tredje part någon rättighet, något ägande eller intresse i eller till någon sådan immateriell rättighet eller äganderätt. Polaris och dess dotterbolag, licensgivare och leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor. Med undantag för Användarinnehåll behåller Polaris full och fullständig äganderätt till allt innehåll, inklusive all programvara och data som åtföljer sådant Innehåll.

 

(b) Påståenden om intrång i upphovsrätten. Polaris respekterar andras immateriella rättigheter och vi kräver att användare av våra Tjänster gör detsamma. Om du anser att något innehåll, inklusive Användarinnehåll, som görs tillgängligt i eller på annat sätt är tillgängligt via någon av Tjänsterna bryter mot någon upphovsrätt ska du skicka ett meddelande om detta påstådda upphovsrättsintrång till Polaris utsedda upphovsrättsombud i enlighet med vårt Meddelande och procedur för att åberopa brott mot copyright.

 

8. Skadestånd för åtgärder från tredje part

 

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SAMTYCKER DU TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER SAMT DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER OCH OMBUD (SAMMANTAGET ”POLARIS-PARTERNA”) SKADESLÖSA FRÅN OCH EMOT: (I) ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, STÄMNINGAR OCH ANDRA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV TREDJE PART MOT NÅGON AV POLARIS-PARTERNA OCH SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL (A) DIN ANVÄNDNING OCH DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV TJÄNSTERNA, (B) DIN ÖVERTRÄDELSE OCH DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR, (C) ALLT ANVÄNDARINNEHÅLL (INKLUSIVE FEEDBACK) SOM DU TILLHANDAHÅLLER, ELLER (D) DIN ÖVERTRÄDELSE OCH DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON GÄLLANDE LAG ELLER NÅGON TREDJE PARTS RÄTTIGHETER (GEMENSAMT ”ÅTGÄRDER FRÅN TREDJE PART”) OCH (II) ALLA RELATERADE FÖRLUSTER, SKADESTÅND, FÖRLIKNINGAR OCH DOMAR (INKLUSIVE BETALNING AV POLARIS-PARTERNAS ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER) SOM UPPKOMMIT FÖR NÅGON AV POLARIS-PARTERNA, SOM BEDÖMTS ELLER KONSTATERATS MOT NÅGON AV POLARIS-PARTERNA, ELLER SOM GJORTS AV NÅGON AV POLARIS-PARTERNA, I SAMBAND MED ELLER SOM HÄRRÖR FRÅN EN SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART (”TREDJEPARTSRELATERADE FÖRLUSTER”).


DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DIN SKADESLÖSHETSSKYLDIGHET GENTEMOT POLARIS-PARTERNA GÄLLER ÄVEN OM EN SÅDAN TALAN FRÅN TREDJE PART OCH/ELLER FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART UPPSTÅR PÅ GRUND AV VÅRDSLÖSHET AV NÅGOT SLAG ELLER I NÅGON GRAD, AVTALSBROTT ELLER BROTT MOT GARANTIN, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR, BRISTANDE EFTERLEVNAD AV TILLÄMPLIG LAG ELLER ANNAT FEL ELLER FELAKTIGT HANDLANDE AV NÅGON AV POLARIS-PARTERNA. INGENTING I DETTA AVTAL SKA DOCK TOLKAS SÅ ATT DET KRÄVER NÅGON SKADESLÖSHET SOM SKULLE GÖRA DENNA KLAUSUL, HELT ELLER DELVIS, OGILTIG OCH/ELLER OGENOMFÖRBAR ENLIGT GÄLLANDE LAG. DITT ÅTAGANDE OM SKADESLÖSHET SKA INTE HELLER GÄLLA FÖR POLARIS-PARTERNAS ÖVERLAGDA, VÅRDSLÖSA, AVSIKTLIGA ELLER OAKTSAMMA FÖRSUMMELSE ELLER GROV OAKTSAMHET FRÅN POLARIS-PARTERNAS SIDA INOM DE JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER GOTTGÖRELSE I SAMBAND MED GROV OAKTSAMHET. ”TREDJE PART” DEFINIERAS HÄR SOM BLAND ANNAT EN AUKTORISERAD ANVÄNDARE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MAKE/MAKA, PARTNER, FAMILJEMEDLEM, GÄST, GRANNE, HYRESGÄST, ANSTÄLLD ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAG. Polaris förbehåller sig rätten att ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta Polaris och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Du samtycker till att inte ingå någon förlikning av något sådant anspråk utan ett föregående skriftligt tillstånd från Polaris. Polaris kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när Polaris får kännedom om dem.

 

9. Friskrivningsklausuler

 

(a) I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER GARANTERAR VI INTE ATT TJÄNSTERNA ELLER UPPKOPPLINGEN FÖR TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS OAVBRUTET. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN (OCH DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN) ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, EXAKTHET OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE.


(b) UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE I DETTA AVSNITT 9 GER POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER INGEN GARANTI FÖR ATT NÅGON DEFEKT KOMMER ATT RÄTTAS TILL ELLER ATT NÅGON AV TJÄNSTERNA: (I) KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (II) KOMMER ATT VARA KOMPATIBEL MED DIN DATOR ELLER MOBILA ENHET, (III) KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, SÄKERT ELLER FELFRITT, ELLER (IV) KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRÅN POLARIS ELLER GENOM TJÄNSTERNA SKA UTGÖRA NÅGON GARANTI.


(c) UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE I DETTA AVSNITT 9 GER POLARIS INTE NÅGON GARANTI FÖR ELLER TAR NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA (INKLUSIVE PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART) ELLER NÅGON WEBBPLATS FRÅN TREDJE PART OCH POLARIS KOMMER INTE ATT VARA PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH SÅDANA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER.


(d) UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE I DETTA AVSNITT 9 GÖR POLARIS INGA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDARINNEHÅLL SOM INKLUDERAS I ELLER NÅS VIA NÅGON AV TJÄNSTERNA OCH POLARIS KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGT FÖR RIKTIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, EFTERLEVNADEN AV UPPHOVSRÄTTEN, LAGLIGHETEN ELLER ANSTÄNDIGHETEN HOS ANVÄNDARINNEHÅLL SOM INKLUDERAS I ELLER NÅS VIA NÅGON AV TJÄNSTERNA. POLARIS GÖR INGA UTTALANDEN ELLER GARANTIER OM FÖRSLAG ELLER REKOMMENDATIONER OM TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM ERBJUDS ELLER KÖPS VIA TJÄNSTERNA.


(e) NÄR DU INSTALLERAR, KONFIGURERAR, FÅR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA KAN DU HA MÖJLIGHET ATT ÄNDRA STANDARDINSTÄLLNINGARNA ELLER VÄLJA SÄRSKILDA INSTÄLLNINGAR I SÅDANA TJÄNSTER. DE VAL DU GÖR KAN ORSAKA EJ REKOMMENDERAD ELLER OÖNSKAD FUNKTION ELLER UTEBLIVEN FUNKTION AV DINA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OCH ANSLUTEN UTRUSTNING ELLER SYSTEM. DU ÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR OCH FÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DE VAL ELLER ÄNDRINGAR SOM DU GÖR I FRÅGA OM SÅDANA INSTÄLLNINGAR ELLER STANDARDINSTÄLLNINGAR.


(f) Detta avsnitt 9 ska tillämpas i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig gällande lag. Ingenting i dessa Villkor försöker utesluta eller begränsa dina rättigheter enligt de lokala konsumentskyddslagarna på något sätt som är otillåtet enligt sådana lagar. Om du är bosatt i Frankrike kan du, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig gällande lag, dra nytta av den lagstadgade garantin om efterlevnad och den lagstadgade garantin mot dolda fel enligt tillämplig gällande lag, enligt vad som anges i bilaga A.

 

10. Försäkring och avstående från subrogation

 

Tjänsterna tillhandahåller ingen försäkring för din produkt eller liknande. Du bör skydda dig mot alla förlustrisker med lämpligt försäkringsskydd och du ansvarar för att skaffa dig allt försäkringsskydd, inklusive utan begränsning för egendomsförluster eller medicinska förluster som du anser vara nödvändigt. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG OCH DEN ELLER DE TILLÄMPLIGA POLICYFÖRSÄKRINGAR SOM DU HAR TECKNAT OCH UPPRÄTTHÅLLER, FRISKRIVER DU POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, FÖRSÄKRINGSFALL, HÄNDELSER ELLER VILLKOR SOM TÄCKS AV DIN FÖRSÄKRING.

11. Ansvarsbegränsning

 

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA POLARIS ELLER NÅGON AV DESS STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPLARISKA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION ELLER NÅGON ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) I SAMBAND MED ANSPRÅK, FÖRLUST, SKADA, TALAN, STÄMNING ELLER ANNAT FÖRFARANDE SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, OAVSETT OM EN SÅDAN TALAN GRUNDAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE OAKTSAMHET), INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER PÅ ANNAT SÄTT.


UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA POLARIS TOTALA MAXIMALA SAMLADE ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERAT TILL DESSA VILLKOR ELLER TJÄNSTERNA BEGRÄNSAS TILL DET HÖGSTA AV DE TOTALA AVGIFTER SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL POLARIS FÖR TJÄNSTERNA ELLER HUNDRA (100,00 USD) AMERIKANSKA DOLLAR. INOM VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA NÅGOT ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

 

12. Avgifter och betalning

 

Vissa Tjänster kan tillhandahållas mot en avgift. Du ska betala alla tillämpliga avgifter för de Tjänster som du valt i enlighet med de villkor som gäller för ditt köp av dessa tjänster och dessa villkor ska följas i alla avseenden.

13. Tillämplig lag

 

Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med de lagar som gäller i delstaten Minnesota i USA, utan hänsyn till principer om lagval. FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor ska inte tillämpas på dessa Villkor.

14. Tvistelösning

 

(a) Skiljeförfarande. Med undantag för vad som anges i avsnitt 14(d) nedan ska alla tvister, kontroverser och anspråk som uppstår från eller är relaterade till dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna lösas genom bindande skiljedom som administreras av American Arbitration Association (amerikanska skiljedomsförbundet, ”AAA”) i enlighet med bestämmelserna i dess kommersiella skiljedomsregler och eventuella kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister, med undantag för regler eller förfaranden som reglerar eller tillåter grupptalan. AAA:s regler har publicerats på www.adr.org. Skiljedomsförfarandet ska genomföras i Hennepin County, Minnesota, USA av en oberoende skiljedomare som du och Polaris gemensamt kommit överens om. Om du och Polaris inte kan komma överens om en skiljedomare samtycker du till att en enda skiljedomare ska utses av AAA i enlighet med dess regler. Om denna plats inte är lämplig för dig ska du meddela oss så kommer vi att samarbeta med dig för att hitta någon annan plats som passar dig eller ordna så att utfrågningar kan ske på distans. Eventuella meningsskiljaktigheter om platsen för eller formatet av skiljedomsförhandlingarna ska avgöras av skiljedomaren. Skiljedomaren, och inte någon domstol eller myndighet, ska ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår från eller är relaterade till dessa Villkor, inklusive, men inte begränsat till, alla anspråk som rör deras verkställbarhet, tolkning, utförande eller brott. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja samma gottgörelse som skulle vara tillgänglig i en domstol, dock med förbehållet att skiljedomaren inte har befogenhet att utdöma skadestånd och annan ersättning eller annan gottgörelse som strider mot dessa Villkor. Skiljedomarens utslag ska vara bindande för parterna och kan registreras som utslag i valfri behörig domstol. Denna bestämmelse om tvistelösning regleras i enlighet med Federal Arbitration Act (amerikanska lagen om skiljedomsförfarande). Parterna är medvetna om att kostnaderna för ett skiljedomsförfarande i vissa fall kan överstiga kostnaderna för en rättsprocess och rätten till bevisutlämning kan vara mer begränsad i ett skiljedomsförfarande än i en domstol. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistelösning på nätet för europeiska konsumenter, som du kan hitta här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Med förbehåll för särskild lokal lagstiftning, till exempel om du bor i Frankrike, kan du ha rätt till alternativa tvistelösningsprocesser, inbegripet medling. Polaris deltar inte i, och är inte villigt att delta i, något alternativt tvistelösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister enligt Deutsches Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (tyska lagen om tvistelösning för konsumenttvister).

 

(b) Avstående från grupptalan. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA SKILJEDOMSFÖRFARANDEN ENDAST SKA GENOMFÖRAS I DERAS RESPEKTIVE ENSKILDA TALAN OCH INTE SOM EN GRUPPTALAN ELLER ANNAN REPRESENTATIV TALAN. OM NÅGON DOMSTOL ELLER SKILJEDOMARE FASTSTÄLLER ATT AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN ENLIGT DETTA AVSNITT 14(B) ÄR OGILTIGT ELLER OGENOMFÖRBART AV NÅGON ANLEDNING, ELLER ATT ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE KAN FORTSÄTTA SOM GRUPPTALAN, SKA SKILJEDOMSBESTÄMMELSEN ENLIGT OVAN ANSES VARA OGILTIG I SIN HELHET OCH PARTERNA SKA ANSES INTE HA KOMMIT ÖVERENS OM ATT LÖSA TVISTER GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE.

 

(c) Tidsgräns. DU SAMTYCKER TILL ATT ALLA ANSPRÅK SOM DU KAN HA SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV NÅGON AV TJÄNSTERNA MÅSTE LÄMNAS IN INOM ETT (1) ÅR EFTER DE HÄNDELSER SOM GER UPPHOV TILL ETT SÅDANT ANSPRÅK. ANNARS SKA ETT SÅDANT ANSPRÅK ANSES VARA PRESKRIBERAT FÖR EVIGT, DÄR SÅ TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

 

(d) Immateriella rättigheter, skälig ersättning. Oaktat det föregående kan alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med ägande, intrång, giltighet eller användning av någon av våra immateriella rättigheter eller äganderätter, efter vårt gottfinnande, lämnas in till den statliga eller federala domstolen/domstolarna i Hennepin County i Minnesota i USA och ärendet ska i så fall inte lösas genom skiljedomsförfarande. Du avstår härmed från all rätt att överklaga beslutet om jurisdiktion och forum i en sådan domstol. Dessutom (i) bekräftar du att Tjänsterna innehåller värdefulla affärshemligheter och Polaris egen information, att varje faktisk eller överhängande överträdelse av avsnitt 3(e) ovan kommer att utgöra omedelbar och bestående skada för Polaris, för vilken skadestånd skulle vara en otillräcklig ersättning och att ett domstolsföreläggande är en lämplig gottgörelse för en sådan överträdelse och (ii) att vi, utan att avstå från någon rättighet eller gottgörelse enligt detta Avtal, kan söka interimistisk eller preliminär upprättelse från en domstol med jurisdiktion om det är nödvändigt för att skydda vår immateriella egendom eller vår äganderätt.

15. Ändringar av Villkoren, ogiltighet

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar som vi gör i dessa Villkor kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har meddelats, vilket kan göras på något sätt, inklusive, utan begränsning, genom publicering på Webbplatserna eller i Mobilapparna. Din användning av Tjänsterna och Produktprogramvaran efter ett sådant meddelande kommer att betraktas som ett godkännande av dessa ändringar.

 

Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa Villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för de övriga bestämmelserna.

16. Överlåtelse

 

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Polaris avseende ämnet och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal mellan dig och Polaris. Dessa Villkor kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig utan ett föregående skriftligt tillstånd från Polaris. Dessa Villkor kan överlåtas av Polaris, enligt lag eller på annat sätt, utan samtycke eller godkännande från dig eller någon annan person, företag eller enhet. Dessa Villkor ska inte tolkas som ett samarbete, samriskföretag eller annat sådant arrangemang, såvida inte parterna uttryckligen träffar en sådan överenskommelse. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer Polaris att vidta ytterligare nödvändiga åtgärder för att tilldela eller överföra dessa Villkor till någon annan enhet.

17. Allmänt

 

Underlåtenhet att tillämpa eller fördröjd tillämpning av någon bestämmelse i dessa Villkor utgör inte ett avstående från några rättigheter enligt någon bestämmelse i dessa Villkor. Ett avstående från någon bestämmelse i dessa Villkor är endast giltig om den är skriftlig och undertecknad av den part gentemot vilken anspråket görs gällande. Ingen av parternas avstående från att vidta någon åtgärd vid en överträdelse eller försummelse enligt detta avtal ska anses vara ett avstående från någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar som inkluderas i dessa Villkor har endast infogats för enkelhetens skull och ska inte på något sätt anses definiera eller förklara något avsnitt eller någon bestämmelse i dessa Villkor. I dessa Villkor betyder ordet ”inklusive” och ord med liknande innebörd ”inklusive, utan begränsning”. Alla avtal, villkor, bestämmelser och överenskommelser som ingår i detta avtal är bindande och till förmån för parterna i detta avtal och, i den utsträckning som uttryckligen tillåts av dessa Villkor, deras respektive efterträdare, juridiska ombud och utsedda personer. Även om det kan finnas flera översättningar av dessa Villkor tillgängliga för dig ska versionen på det språk som gäller på din bosättningsort gälla i händelse av konflikt mellan villkoren i olika översättningar.

Bilaga A

Ytterligare garantier för personer bosatta i Frankrike

I den ansvarsfriskrivning som inkluderas nedan används ”konsument” för ”dig”, ”yrkesutövare” för ”Polaris” och ”X” för ”avtalsperioden för digitalt innehåll eller Tjänster som erbjuds av Polaris på Webbplatserna och/eller Mobilapparna enligt de tillämpliga Villkoren”.

 

1) För en enskild leverans

 

Konsumenten har två år på sig från och med den dag då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten levererades att få juridisk efterlevnadsgaranti i händelse av bristande efterlevnad. Under en period på ett år från och med leveransdatumet är konsumenten endast skyldig att påvisa att en brist på efterlevnad föreligger, men inte när den uppstod.
Den rättsliga garantin om efterlevnad innebär en skyldighet att tillhandahålla alla uppdateringar som är nödvändiga för att upprätthålla det digitala innehållets eller den digitala tjänstens efterlevnad.
Den rättsliga garantin om efterlevnad ger konsumenten rätt att få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten att uppfylla kraven för efterlevnad utan onödigt dröjsmål på begäran av konsumenten och utan kostnad och utan någon större olägenhet för konsumenten.
Konsumenten kan få ett prisavdrag och behålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller så kan konsumenten säga upp avtalet och få en full återbetalning i utbyte mot att han eller hon avstår från det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om:

1. näringsidkaren vägrar att göra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten förenligt med kraven på efterlevnad,
2. det digitala innehållet eller den digitala tjänsten försenas oskäligt mycket när det gäller att uppnå efterlevnad,
3. det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte kan bringas till efterlevnad utan kostnad för konsumenten,
4. efterlevnaden för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten orsakar konsumenten betydande olägenheter,
5. det digitala innehållet eller den digitala tjänsten fortfarande inte uppfyller kraven för efterlevnad trots näringsidkarens försök att få det att uppfylla kraven för efterlevnad.
Konsumenten har även rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet om den bristande efterlevnaden är så allvarlig att den motiverar ett omedelbart prisavdrag eller hävning av avtalet. I sådana fall behöver konsumenten inte i förhand begära att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska bringas till efterlevnad.
Om bristen på efterlevnad är av mindre betydelse har konsumenten endast rätt att häva avtalet om avtalet inte innehåller bestämmelser om betalning av ett särskilt pris.
Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är otillgänglig under en period i syfte att återställa dess efterlevnad upphävs den garanti som fortfarande gällde till dess att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten återigen tillhandahålls med efterlevnad.
De rättigheter som nämns ovan är ett resultat av tillämpningen av artiklarna L. 224-25-1 till L. 224-25-31 i den franska konsumentlagstiftningen.
En näringsidkare som i ont uppsåt hindrar tillämpningen av den lagstadgade garantin om efterlevnad kan dömas till civilrättsliga böter på upp till 300 000 euro, vilket kan utökas till 10 % av den genomsnittliga årsomsättningen (artikel L. 242-18-1 i den franska konsumentlagstiftningen).
Konsumenten har även rätt till den rättsliga garantin för dolda fel i enlighet med artiklarna 1641-1649 i den franska civillagen, under en period på två år från det att felet upptäcktes. Denna garanti ger rätt till ett prisavdrag om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten bibehålls eller till full återbetalning vid avstående från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

 

2) För kontinuerlig leverans under en viss tid

 

Konsumenten har rätt till tillämpning av den lagstadgade garantin om efterlevnad om bristande efterlevnad uppträder under en period av X från och med leveransen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Under denna period behöver konsumenten endast påvisa att en brist på efterlevnad föreligger, men inte när den uppstod. Den rättsliga garantin om efterlevnad innebär en skyldighet att tillhandahålla alla uppdateringar som är nödvändiga för att upprätthålla det digitala innehållets eller den digitala tjänstens efterlevnad under X.
Den rättsliga garantin om efterlevnad ger konsumenten rätt att få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten att uppfylla kraven för efterlevnad utan onödigt dröjsmål på begäran av konsumenten och utan kostnad och utan att det orsakar betydande olägenhet för konsumenten.
Konsumenten kan få ett prisavdrag och behålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller näringsidkaren bör återbetala det pris som konsumenten betalat för det digitala innehållet, om:

1. näringsidkaren vägrar att göra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten förenligt med kraven på efterlevnad,
2. det digitala innehållets eller den digitala tjänstens efterlevnad fördröjs utan acceptabel motivering,
3. det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte kan bringas till efterlevnad utan kostnad för konsumenten,
4. efterlevnaden för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten orsakar konsumenten betydande olägenheter,
5. bristen på efterlevnad för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten kvarstår trots näringsidkarens försök att få det att uppfylla kraven för efterlevnad.
Konsumenten har även rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet om den bristande efterlevnaden är så allvarlig att den motiverar ett omedelbart prisavdrag eller uppsägning av avtalet. I sådana fall behöver konsumenten inte i förhand begära att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska bringas till efterlevnad.
Om bristen på efterlevnad är av mindre betydelse har konsumenten endast rätt att häva avtalet om avtalet inte innehåller bestämmelser om betalning av ett särskilt pris.
Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är otillgänglig under en period i syfte att återställa dess efterlevnad upphävs den garanti som fortfarande gällde till dess att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten återigen tillhandahålls med efterlevnad.
Dessa rättigheter är ett resultat av tillämpningen av artiklarna L. 224-25-1 till L. 224-25-31 i den franska konsumentlagstiftningen.
En näringsidkare som i ont uppsåt hindrar tillämpningen av den lagstadgade garantin om efterlevnad kan dömas till civilrättsliga böter på upp till 300 000 euro, vilket kan utökas till 10 % av den genomsnittliga årsomsättningen (artikel L. 242-18-1 i den franska konsumentlagstiftningen).
Konsumenten har även rätt till den rättsliga garantin för dolda fel i enlighet med artiklarna 1641-1649 i den franska civillagen, under en period på två år från det att felet upptäcktes. Denna garanti ger rätt till ett prisavdrag om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten bibehålls eller till full återbetalning vid avstående från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

 

Bilaga B

Licensavtal för slutanvändare av TSYS-Produkter

VIKTIGT – DETTA ÄR ETT JURIDISKT DOKUMENT. INNAN DU FÅR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV TSYS-PRODUKTEN SKA DU LÄSA FÖLJANDE VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL (AVTALET) NOGGRANT EFTERSOM DE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV TSYS-PRODUKTEN. DIN RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TSYS-PRODUKTEN ÄR VILLKORAD AV ATT DU ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR SOM INKLUDERAS I DETTA AVTAL.
OM DU INTE GODKÄNNER DETTA AVTAL BEVILJAS DU INTE TILLSTÅND ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA TSYS-PRODUKTEN.

 

1.Definitioner

Text skriven med versaler används i detta avtal med den innebörd som anges nedan:

a. . ”Information”: avser information som överförs till dig via Produktanslutna Tjänster.

b.TSYS-Produkt” avser TSYS MapKit, NavKit och SearchKit.

 

2.Polaris beviljande av licenser för TSYS-Produkten till dig är villkorat av att du godkänner dessa standardvillkor.

 

3. Du bekräftar att TSYS-Produkten kan avbrytas från tid till annan. Du bekräftar vidare att TSYS-produkten inte är felfri.

 

4. Du är medveten om att Polaris och dess licensgivare kan bli tvungna av brottsbekämpande myndigheter att lämna ut information om din användning av TSYS- Produkten och att Polaris och dess licensgivare kommer att uppfylla alla sådana krav.


5. Du samtycker till att TSYS-Produkten och alla uppgraderingar, korrigeringar och förbättringar av Produkten ska vara och förblir vid alla tidpunkter egendom som tillhör Polaris och dess licensgivare och/eller leverantörer (inklusive alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som är relaterade till Produkten). Polaris beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens, utan rätt till underlicensiering, för att använda TSYS-Produkten, förutsatt att du inte kopierar, anpassar, bakåtkompilerar, dekompilerar, demonterar, skapar derivat av eller modifierar någon del av Produkten.


6. Du samtycker till att följa alla lagar och förordningar som är tillämpliga på TSYS-Produkterna och deras innehåll.


7. Polaris kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande från Polaris om du begår en väsentlig överträdelse av något villkor i detta avtal som (när det gäller en överträdelse som kan avhjälpas) inte har avhjälpts inom fem (5) arbetsdagar efter en skriftlig begäran om att avhjälpa det.

 

8. POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER, VILLKOR, UTFÄSTELSER ELLER UTTALANDEN AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG, SEDVÄNJA, ANVÄNDNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT MED AVSEENDE PÅ TSYS-PRODUKTEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, STÖRNINGAR I DIN ANVÄNDNING AV DEN PRODUKT SOM ÄR ANSLUTEN TILL TJÄNSTERNA, OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE, GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER NÅGON GARANTI FÖR ATT TSYS-PRODUKTEN ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIG OCH ALLA SÅDANA GARANTIER ÄR HÄRMED UTTRYCKLIGEN UTESLUTNA. TSYS-PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. DU SAMTYCKER TILL ATT INGET HANDELSBRUK ELLER NÅGON FORM AV PRESTATION ELLER HANDELSANVÄNDNING SKA VARA TILLÄMPLIGT PÅ DETTA AVTAL. DU ERKÄNNER ATT DIN ENDA GOTTGÖRELSE GÄLLANDE ETT ANSPRÅK SOM DU VILL YRKA MOT POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE ÄR DET SOM UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I DETTA AVTAL.

 

9. POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HA NÅGOT SOM HELST ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR:


a. ALLA INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER FÖLJDFÖRLUSTER ELLER FÖRLUST AV VERKLIG ELLER FÖRVÄNTAD VINST, INTÄKTER ELLER GOODWILL ELLER FÖRLORAD ANVÄNDNING AV TSYS-PRODUKTEN AV DIG ELLER FÖR DITT ANSVAR GENTEMOT NÅGON ANNAN PART OAVSETT HUR DET UPPSTÅR (INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EKONOMISK FÖRLUST, ANSPRÅK ELLER TILLERKÄNT SKADESTÅND ELLER LIKNANDE), ELLER
b. ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU ÅDRAGIT DIG ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL (OAVSETT OM DET GÄLLER EN KONTRAKTSHÄNDELSE, MED ELLER UTAN ANSVAR, OCH OAVSETT OM DET UPPSTÅTT PÅ GRUND AV OAKTSAMHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT), SÅVIDA DET ÄR EN SUMMA SOM UPPGÅR TILL HÖGST 1 000 USD, ELLER
c. TEKNISKA, ELEKTRONISKA ELLER ANDRA FEL I TELEKOMMUNIKATION, DATORER ELLER ELEKTRONISK UTRUSTNING PÅ ELLER VIA VILKEN INFORMATION TAS EMOT AV ELLER ÖVERFÖRS AV POLARIS OCH DESS LICENSGIVARE.

 

10. Du förbinder dig att ersätta och hålla Polaris, dess licensgivare, efterträdare och dotterbolag, och kollektivt deras respektive partners, direktörer, tjänstemän, anställda eller ombud, eller någon annan som har varit involverad i skapandet, produktionen eller leveransen av TSYS-Produkten (kollektivt de ”Ersättningsberättigade parterna”) skadeslösa från och mot alla skador, kostnader, anspråk och skulder (inklusive rimliga advokatarvoden) som de Ersättningsberättigade parterna drabbas av eller ådrar sig till följd av krav eller förfaranden som någon person har gjort eller väckt mot de Ersättningsberättigade parterna i samband med din användning av TSYS-Produkten.


11. Polaris och dess licensgivare ansvarar endast för (a) dödsfall eller personskador som orsakats av Polaris eller dess licensgivares vårdslöshet, eller (b) andra direkta förluster eller skador som orsakats av Polaris eller dess licensgivares grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. I den utsträckning som lagen tillåter och med undantag för avsnitt 11(a) kommer Polaris och dess licensgivares totala ansvar enligt detta avtal under inga omständigheter att överstiga 1 000 USD för TSYS-Produkten, oavsett orsak eller form av rättslig åtgärd.


12. Du samtycker till att detta Avtal kan genomdrivas av Polaris och dess licensgivare.